เสริมศักยภาพนักพัฒนาสังคมเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกรุง....G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เสริมศักยภาพนักพัฒนาสังคมเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกรุง....G

สพส. จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมที่เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของชุมชนกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง และสามารถพัฒนางานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ อันจะยังประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนและกรุงเทพมหานครในอนาคต
นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยว่า การทำงานด้านการพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความรู้เฉพาะทางด้านการพัฒนาสังคม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้สำเร็จลุล่วง นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานควรจะต้องความรู้ที่ทันต่อยุคสมัย อาทิ แนวคิดที่เชื่อว่าความสามารถของทุกคนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผ่านความพยายามพัฒนาและการเรียนรู้ (Growth Mindset) วิธีการคิดที่สำคัญต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Outward Mindset) ตลอดจนการตั้งเป้าหมายและกำหนดผลลัพธ์เพื่อวัดผลความสำเร็จตามเป้าหมาย (Objective Key Result : OKR) เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมที่เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของชุมชนกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง และสามารถพัฒนางานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ อันจะยังประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนและกรุงเทพมหานครในอนาคต


ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคม โดยกองนโยบายและแผนงาน จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพนักพัฒนาสังคม อันเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและกรุงเทพมหานคร

โดยเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมี ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องชฎาแกรนด์ 2 โรงแรมกราฟ โฮเทล เขตห้วยขวาง สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสายงานพัฒนาสังคม สังกัดสำนักพัฒนาสังคมและ 50 สำนักงานเขต รวมทั้งสิ้น 105 คน ดำเนินการฝึกอบรมแบบไป-กลับ จำนวน 3 วัน ซึ่งได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารกรุงเทพมหานคร อาทิ นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นางสาวปิยธิดา นิยม อดีตผู้อำนวยการเขตคลองเตย และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งคณาจารย์คณะจิตวิทยาและสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคม อาทิ Growth Mindset Outward Mindset และ OKR


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น