กทม.ร่วมกับจังหวัดรอยต่อขับเคลื่อนเชิงรุกป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า....G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กทม.ร่วมกับจังหวัดรอยต่อขับเคลื่อนเชิงรุกป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า....G

รองผู้ว่าฯ ทวิดา หารือร่วมกับผู้แทนจังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลแบบเชิงรุก

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566 รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สืบเนื่องจากปศุสัตว์กรุงเทพมหานครได้มีประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 16 ม.ค. 66 กำหนดแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว (ชนิด) โรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากมีสุนัขตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 4 ตัว ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.66 – 16 ก.พ.2566 เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ จึงมีการประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือพร้อมทั้งจัดทำแผนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียงรัศมี 5 กม. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา โดยในช่วงที่ผ่านมานั้นกรุงเทพมหานคร ร่วมกับปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตลาดกระบัง และในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งคาบเกี่ยวกับพื้นที่รอยต่อของจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคนโดยรอบพื้นที่ ประสานการทำงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดทั้งสองแห่ง ควบคู่ไปกับสอบสวนโรคโดยทีมเชิงรุก และมีการนำสุนัขต้องสงสัยออกจากพื้นที่เพื่อควบคุมและสังเกตอาการที่ศูนย์พักพิงสุนัข เขตประเวศ เป็นการชั่วคราว


จากสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่รอยต่อ นับตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 2566 ยังไม่พบสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติม ประกอบกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงของทั้ง 2 จังหวัด ที่ได้ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลที่อยู่ในพื้นที่ติดกับเขตลาดกระบังในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นแกนหลักในการประสานข้อมูลเชื่อมกับท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะสามารถเข้าสู่ระยะของการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในภาวะปกติได้ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และพบว่าภาพรวมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ยังคงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในสถานการณ์ระบาดนี้ต่อไปอีก 2 สัปดาห์ จนครบระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันประกาศเขตพื้นที่การระบาด
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติว่ากรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลจะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่รอยต่อในหลากหลายมิติ เพื่อการวางแผน ติดต่อประสานงาน ตลอดจนดำเนินนโยบายร่วมกันได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ที่จะนำไปสู่การวางแผนควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่รอยต่อได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้หนึ่งในประเด็นปัญหาอุปสรรคคือ การจัดทำข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ที่ยังไม่ครอบคลุมและใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง ด้วยบริบทพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความซับซ้อนในเชิงพื้นที่และวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตามการสำรวจ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเป็นหนึ่งใน 216 นโยบายหลักของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องเร่งผลักดันดำเนินงานให้สำเร็จ การประชุมวันนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการที่ผลักดันนโยบายนี้ให้สำเร็จได้โดยเร็ว ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวนี้ และต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาและดูแลพี่น้องประชาชนในมิติต่างๆ ร่วมกันต่อไป

ในการประชุมนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ข้างเคียง ผู้แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น