พม. ระดมเครือข่ายประชุมระดับชาติ ร่วมกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับเด็กทุกคน...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พม. ระดมเครือข่ายประชุมระดับชาติ ร่วมกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับเด็กทุกคน...D

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 เวลา 10.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดับชาติ เรื่อง การร่วมกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับเด็กทุกคน (A Shared Destination : A Caring Family for Every Child ) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และสร้างการมีส่วนร่วมด้านการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็กในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการเลี้ยงดูทดแทนร่วมกันในอนาคต โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องThe Siam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ
นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก ได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบนโยบายทางสังคม พัฒนาและยกร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 โดยหนึ่งในประเด็นหลักของการยกร่างยุทธศาสตร์ คือ การนำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก ระยะที่ 1 พ.ศ. 2565 - 2569 มากำหนดเป็นสาระสำคัญของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการเลี้ยงดูทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยมุ่งเน้นการทำงานกับเด็ก ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็ก การเสริมพลังให้ครอบครัวและเด็กมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเด็ก การส่งเสริมบทบาทของชุมชนให้มีกลไกการทำงานร่วมกับครอบครัว การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กเชิงรุกและเชิงป้องกัน การสนับสนุนงบประมาณและการส่งเสริมบริการการเลี้ยงดูทดแทนรูปแบบต่างๆ กรณีที่ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูเด็กได้ และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในด้านกฎหมาย โครงสร้างบริการ และการสื่อสาร และการมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมระดับชาติ เรื่อง การร่วมกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับเด็กทุกคน (A Shared Destination : A Caring Family for Every Child ) เป็นความร่วมมือกันในการตั้งหมุดหมายสำคัญสำหรับการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (Family Strengthening) 2) การคัดกรองป้องกันการเลี้ยงดูทดแทนโดยไม่จาเป็น (Gatekeeping) 3) มาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทน (Standard of Care) 4) การเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว (Family Based Care) และ 5) การลดการพึ่งพิงสถานรองรับ (Deinstitutionalization) ทั้งนี้ การวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ ในระยะเวลาที่เหลืออีก 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566 - 2569) จำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการจัดบริการร่วมกัน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวให้มีความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวได้ และกรณีที่เด็กมีความจำเป็นต้องได้รับการจัดบริการการเลี้ยงดูทดแทนก็จะเป็นบริการเพียงชั่วคราวและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้เด็กสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวโดยกำเนิด หรือได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวทดแทนถาวรได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อไป #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม#พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น