นายกฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 1/2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นายกฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2566 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 1/2566 โดยในการประชุมได้มีวาระในการพิจารณาเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ


สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มาตรา 14 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. ซึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ มีปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ รวมทั้งให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาองค์กร ด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนภาคประชาชน ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการ โดยกำหนดให้ต้องดำเนินการเลือกกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน โดยที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ดังนี้

• ด้านยุทธศาสตร์
พล.ต.อ.ดร.ปิยะ อุทาโย
• ด้านกฎหมาย
นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
• ด้านพัฒนาองค์กร
พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
• ด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
• ภาคประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล กรรณิกาทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารราชการตำรวจ และกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบแบบแผน โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad