ประเทศไทยร่วมรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี ในการประชุม UN-Habitat Assembly สมัยที่ 2 มุ่งบูรณาการทุกระดับฯแห่งการพัฒนาเมือง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประเทศไทยร่วมรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี ในการประชุม UN-Habitat Assembly สมัยที่ 2 มุ่งบูรณาการทุกระดับฯแห่งการพัฒนาเมือง


เมื่อวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2566 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมสมัชชาโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat Assembly -UNHA) สมัยที่ 2 ณ สำนักงานใหญ่ UN-Habitat กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา โดยผู้แทน พม. ได้ร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศไทยในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนภายในปี พ.ศ. 2569 รวมถึงความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติในการนำ SDGs ไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น จากนั้นคณะผู้แทนไทยได้ร่วมหารือกับ Mr. Srinivasa Popuri เจ้าหน้าที่อาวุโส UN-Habitat และเจ้าหน้าที่ UN-Habitat ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อหารือถึงการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ UN-Habitat ในอนาคตการประชุม UN-Habitat Assembly สมัยที่ 2 ได้รับเกียรติจาก H.E. Dr. William Samoei Ruto ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเคนยา กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิด และแบ่งปันประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีและข้อท้าทายด้านที่อยู่อาศัยที่ของสาธารณรัฐเคนยา ซึ่งประธานาธิบดีให้ความสำคัญอย่างมากกับการยกระดับชุมชนแออัด (Slum Upgrading) เนื่องจากประชากรชาวเคนยากว่า 6.5 ล้านคน อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยแบบไม่เป็นทางการ (Informal Settlements) นอกจากนั้น นาง Rachel Ruto ภริยาของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเคนยา ยังได้ร่วมการหารือระดับสูงและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กร MaMa Doing Good ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมพลังสตรีในด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนั้นภายในการประชุมยังมีการจัดเเสดงนิทรรศการ การอภิปรายระดับสูง และกิจกรรมคู่ขนาน และการแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองในหลายมิติ อาทิ การนำ SDGs ไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น การวางผังเมืองและการปรับโครงสร้างพื้นฐานของเมือง การลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท การเสริมพลังสตรีให้เป็นผู้นำชุมชนและออกแบบเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานระดับท้องถิ่น ฯลฯ


และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 คณะผู้แทนไทยได้ร่วมรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมที่ทุกประเทศร่วมให้คำมั่นและประกาศเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ต่างๆของโลก และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ UN-Habitat โดยมุ่งเน้นการยกระดับการบูรณาการงานระหว่างรัฐบาลทุกระดับ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเต็มที่ และไร้รอยต่อ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมืองขนาดเล็กและเมืองใหม่ให้บรรลุความเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน โดยยืนยันว่าการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยจะคำนึงถึงสิทธิของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม การลดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อสร้างอนาคตของเมืองที่ปลอดภัย ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม และยั่งยืนสำหรับ
ทุกคน


UN-Habitat Assembly เป็นการประชุมระดับโลกที่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวมถึงผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อความต้องการของคนทุกกลุ่ม และร่วมหารือเเนวทางเร่งรัดการดำเนินงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกเพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องร่วมกันว่าการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มในสังคม และ “ความร่วมมือแบบพหุภาคี” ของประชาคมโลก เป็นปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายรูปแบบ ทั้งโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างๆ และจะสามารถเร่งรัดและสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 7 ปีก่อนที่จะถึงปี ค.ศ. 2030
#UNHabitatAssembly #UNHA#พม #ข่าวพม #พม24ชม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น