พม. จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 65 ภายใต้แนวคิด “R–E–S–P–E–C-T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พม. จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 65 ภายใต้แนวคิด “R–E–S–P–E–C-T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย เปิดตัว “หลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อสร้างครอบครัวที่พักพิงอันปลอดภัย (E-learning)” และจัดกิจกรรม ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R–E–S–P–E–C-T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” และประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคลากร/หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ /24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง พม. ภาคีเครือข่าย จำนวน 100 คน  ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

โดยในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 9:00  - 15:00 น. เวลา 9 :00 -10:00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลกระทบสุขภาพจิตจากความรุนแรงในครอบครัว”โดย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เวลา 10:00-12:00 น. เสวนา เรื่อง “พหุปัจจัยกับครอบครัวไทยและความรุนแรงในครอบครัว” ผู้เข้าร่วมเสวนา อาทิเช่น นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
,ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ,นางสาวเขมสรณ์ หนูขาว ผู้ประกาศข่าว ศิลปิน ดารา เป็นต้น

เวลา 13:30 - 14:00  น. รับชมวีดิทัศน์ และ เปิดตัว “หลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อสร้างครอบครัวที่พักพิงอันปลอดภัย” (DV-learning) โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับ 4 ภาคีเครือข่าย 14:00 - 15:00 น. 

พร้อมกิจกรรม 1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ - หน่วยงานที่เคยร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (26 หน่วยงาน)
-สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหิดล

2. พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคลากร/หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”
- ประเภทองค์กร 5 รางวัล
- ประเภทบุคคล 5 รางวัล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น