สร. Kick Off โรงงานสีขาว ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จ.ชลบุรี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สร. Kick Off โรงงานสีขาว ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จ.ชลบุรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้ากิจกรรม Kick Off โรงงานสีขาว ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จ.ชลบุรี ภายใต้แนวคิด “รวมพลังแรงงาน ต้านภัยยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและสถานประกอบกิจการ ก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตผู้เสพ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างมหาศาล โดยพบว่ากลุ่มผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่นั้นมีช่วงอายุระหว่าง 15 – 50 ปี ซึ่งอยู่ในวัยกำลังแรงงาน ถือเป็นกลุ่มแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า หากสูญเสียกลุ่มแรงงานเหล่านี้จากยาเสพติด ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติซึ่ง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งห่วงใยคุณภาพชีวิตแรงงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กรมฯ เข้าไปดูแลกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการให้ห่างไกลจากยาเสพติด และมอบหมายให้ผมนำหน่วยปฏิบัติลงพื้นที่จัดกิจกรรม Kick Off สถานประกอบกิจการ คือ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยมีบริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมด้วย โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การทดสอบหาหาสารเสพติดในร่างกาย และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางอารมณ์ของลูกจ้าง ตลอดจนการจัดนิทรรศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเสริมสร้างให้สถานประกอบกิจการมีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ มีนโยบายให้หน่วยปฏิบัติในสังกัดกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบหาสารเสพติดจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จำนวน 50,000 ชุด ซึ่งแสดงถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถานประกอบกิจการและพนักงานในการป้องกันปัญหายาเสพติด และผลักดันโครงการ “โรงงานสีขาว” และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ให้เป็นรูปธรรม สำหรับกรณีตรวจพบการใช้สารเสพติดของลูกจ้าง ขอความร่วมมือนายจ้างให้ส่งลูกจ้างเข้ารับการบำบัดรักษา และเปิดโอกาสให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นต่อไปทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทร. 0 2660 2177 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad