รมว.พม. นำทีม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม ที่ จ.พิษณุโลก...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. นำทีม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม ที่ จ.พิษณุโลก...D

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้มาลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมของกระทรวง พม. เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยได้มาพบปะพูดคุยกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชน แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน ณ วัดบ้านแถว อําเภอวังทอง 

จากนั้น เดินทางไปยัง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบึงพระ อําเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการให้บริการสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยได้ให้คําแนะนําเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งได้มอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565 จำนวน 7 หลัง และถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 50 ราย  

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงบ่ายวันนี้ ตนเป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง  เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานอัยการภาค 6 สํานักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ตํารวจภูธรภาค 6  มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  อีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรง โดยจะไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้สังคมไทยไร้ความรุนแรงทุกรูปแบบ 
อีกทั้งเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลวัดพริก เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสวัสดิการสังคมและประสานการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service นอกจากนี้ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก โดยแจ้งระงับเหตุด่วนผ่านไลน์ พม.พิษณุโลก จำนวน 7 คน มอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2565 จำนวน 7 หลัง และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 100 ครัวเรือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad