ชวนคนกรุงมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ร่วมขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ชวนคนกรุงมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ร่วมขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) กำหนดจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก “กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาวะ ปลอดภัย เศรษฐกิจดี…สร้างได้!” โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน คจ.สก. ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Miracle Grand Ballroom A – B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่

สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 40 กำหนดให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ โดยเปิดพื้นที่กลางให้ทุกภาคส่วนในสังคม ทุกกลุ่มวัย ทุกเพศภาวะได้เข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สู่ความเป็นเจ้าของร่วมกัน ร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมกำหนดเป้าหมายและทิศทาง ร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย สานพลังการขับเคลื่อน หนุนเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชน

สำหรับการประชุมสมัชชากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ได้กำหนดกรอบจัดงานภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาวะ ปลอดภัย เศรษฐกิจดี…สร้างได้!” ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองของผู้คนที่มีความแตกต่างและหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้แนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีความซับซ้อน นำมาซึ่งความท้าทายต่อการพัฒนาสุขภาวะในหลายมิติ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดระเบียบวาระจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่องพื้นที่เศรษฐกิจ ปลอดภัย ภายใต้ความหลากหลาย และ 2. เรื่อง “สุขภาพดีช่วงวัยด้วยระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เน้นคุณค่า” โดยข้อเสนอทั้ง 2 ข้อนี้ เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายหลายฝ่ายที่ร่วมกันคิด แลกเปลี่ยน และพัฒนาได้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อทำให้คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีสุขภาวะที่ดี

โดยภายในงานมีกิจรรมต่าง ๆ อาทิ การรายงานการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร การเปิดเวทีสาธารณะ “การแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำ…คนจนเมือง” และพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ 10 หน่วยงาน ระหว่างกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลไก “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง “เสริมสร้างกลไกภาคประชาสังคมเข้มแข็งผ่านกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร” เป็นต้น
กรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชาชนที่สนใจเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ร่วมงานสมัชชากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดทั้งงานได้ที่เฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น