ลุยเช็คค่าฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูน CPAC ชูโรงเรียนสวนลุมพินี ต้นแบบคัดแยกขยะ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลุยเช็คค่าฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูน CPAC ชูโรงเรียนสวนลุมพินี ต้นแบบคัดแยกขยะ

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.65 เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตปทุมวัน ประกอบด้วยติดตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แพลนท์ปูน บจก. ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง หรือ CPAC ถนนพระรามที่ 4 ในพื้นที่เขตฯ มีสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ดังนี้ แพลนท์ปูน 2 แห่ง อู่เคาะพ่นสียานยนต์ 4 แห่ง โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 11 แห่ง โดยเขตฯ จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบวัดค่าฝุ่น PM2.5 ในสถานประกอบการ แพลนท์ปูน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและมาตรการด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 ควบคุมสถานประกอบการไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด กำกับดูแลฉีดพรมน้ำบริเวณกองหินทรายในแพลนท์ปูน ควบคุมให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากแพลนท์ปูน ตรวจวัดควันดำรถโม่ปูน รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลจากต้นทาง รณรงค์จอดรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ไม่ได้ขับ กำชับพนักงานขับรถให้ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และป้องกันมลพิษในอากาศ
เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ โรงเรียนสวนลุมพินี โดยใช้แนวคิด 3Rs รักษ์โลก Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้แล้วใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ ดำเนินการคัดแยกขยะ ดังนี้ 1.ขยะอินทรีย์ คือขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร นำมาทำปุ๋ยหมักหรือเลี้ยงสัตว์ 2.ขยะรีไซเคิล คือขยะที่สามารถนำไปแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก แยกขยะนำไปขายสร้างรายได้ 3.ขยะทั่วไป คือขยะที่ย่อยสลายยาก นำไปประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ถุงนม ถุงพลาสติก กล่องโฟม 4.ขยะอันตราย คือขยะที่มีสารปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขยะติดเชื้อ แยกทิ้งในจุดรองรับเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ประกวดโครงงานจากเศษวัสดุ ทำน้ำหมักชีวภาพรดน้ำต้นไม้ กวาดใบไม้ไปทำปุ๋ยใส่แปลงผัก โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2563 ปริมาณขยะ 9.72 กก./วัน เฉลี่ยต่อคน 8.13 กก./วัน ในปี พ.ศ.2565 ปริมาณ 5.75 กก./วัน เฉลี่ยต่อคน 4.81 กก./วัน ปริมาณขยะลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 65

ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน บริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัช ถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่ปากซอยพระรามที่ 6 ซอย 8-แยกวัดดวงแข ระยะทาง 700 เมตร รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 35 ราย เวลาทำการค้า 05.00-17.00 น. ผู้ค้า 24 ราย เวลาทำการค้า 17.00-02.00 น. ผู้ค้า 11 ราย ส่วนพื้นที่ทำการค้าในจุดผ่อนผันหน้าวัดดวงแข ตั้งแต่แยกจรัสเมือง-แยกวัดดวงแข ระยะทาง 200 เมตร รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 40 ราย อย่างไรก็ตามบริเวณดังกล่าว มีผู้ประกอบการหลายรายเช่าพื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการประกอบธุรกิจขนส่ง ร้านอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจร ที่ผ่านมาเขตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับเจ้าของกิจการ และปรับผู้ประกอบการที่มีการกระทำความผิด รวมถึงการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เพื่อดำเนินการกับผู้ประกอบการที่ใช้ถนนในการประกอบธุรกิจการค้า เช่น การตั้งวางพัสดุบนทางเท้า การจอดรถกีดขวางทางสัญจร นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ไม่เก็บอุปกรณ์หลังทำการค้า เทน้ำเสียลงท่อระบายน้ำและเทลงบนทางเท้า ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนกวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สอบถามถึงการให้บริการของศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตปทุมวัน ปัจจุบันเขตฯ เปิดให้บริการ 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรายได้ ฝ่ายคลัง ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จำนวนประชาชนที่มารับบริการในแต่ฝ่าย การจัดเก็บภาษีรายได้ การลดขั้นตอนในการทำงาน เพื่อให้งานบริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #เศรษฐกิจดี #บริหารจัดการดี
—– (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น