พม. โดย สค. รุกจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลภายในครอบครัว...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พม. โดย สค. รุกจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลภายในครอบครัว...D

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.45 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมด้วยนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะผู้จัดงานรณณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลภายในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” พร้อมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลภายในครอบครัว โดยผู้แทน 27 หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมกับภาคีเครือข่าย 3 หน่วยงาน อีกทั้งเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “บุคลากร/หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประเภทองค์กร 5 รางวัล และประเภทบุคคล 5 รางวัลสำหรับการประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย 30 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ด้วยการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สนับสนุนการเสริมพลังให้แก่สตรี โดยเฉพาะผู้ถูกกระทำความรุนแรง ผลักดันการจัดบริการที่ดีและเข้าถึงง่ายให้แก่สตรีและครอบครัว สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัว สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเหมาะสมในชุมชนและสังคม การป้องกันและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การเคารพและยอมรับความแตกต่าง และการสร้างทัศนคติที่ดี ความเชื่อที่ถูกต้อง โดยจะไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้สังคมไทยไร้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เป็นสังคมแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกัน บนรากฐานสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน


การมอบโล่เชิดชูเกียรติ “บุคลากร/หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประเภทองค์กร 5 รางวัล และประเภทบุคคล 5 รางวัล ประกอบด้วย

ประเภทบุคคล 5 รางวัล ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์
ตำแหน่ง – รองประธานกรรมการคนที่ 2 ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
– ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.นายสาโรช นักเบศร์ ตำแหน่ง อัยการอาวุโส ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว
3.พลตำรวจตรี ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4. นางวรภัทร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปทุมธานี
5.นางสาวขวัญเรือน ฉิมทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีประเภทหน่วยงาน องค์กร 5 รางวัล ได้แก่
1. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ
2. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4. มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
5. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าวติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

LINE Official: @linefamily

Twitter: twitter.com/pr_dwf

e-Library : http://library.dwf.go.th/

TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSRLRYEGu/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad