กทม. ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ขับเคลื่อนบุคลากรคุณภาพ เน้นทักษะความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม...G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กทม. ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ขับเคลื่อนบุคลากรคุณภาพ เน้นทักษะความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม...G

เมื่อวันที่ 21 พ.ย 65 นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวประภาศรี ศุภอักษร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2555 ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบแบบแผนของทางราชการ งานราชการของกรุงเทพมหานคร แนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม ตลอดจนการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยกระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะการเป็นข้าราชการที่ดี และการฝึกอบรมที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมจำเป็น
ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดการฝึกอบรม จำนวน 12 รุ่น โดยผู้รับการอบรมในครั้งนี้คือรุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค.65 จำนวน 400 คน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 21 พ.ย. – 27 ธ.ค. 65 โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมแบบไป – กลับ พักค้าง และ E-Learning ดังนี้

1. การปฐมนิเทศ แบบไป – กลับ 1 วัน ดำเนินการพร้อมกัน 4 รุ่น ในวันนี้
2. การฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน แบบไป – กลับ 1 วัน ดำเนินการพร้อมกัน 4 รุ่น ในวันที่ 22 พ.ย.65 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน
3. การพัฒนาทักษะการเป็นข้าราชการที่ดี ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาจิต แบบไป – กลับ 1 วัน ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กิจกรรมดูงาน รูปแบบ E-Learning และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดนครนายก
4. การทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post-test) รูปแบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Microsoft Teams
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ตามภารกิจพื้นฐาน และตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชน ดังนั้น ภารกิจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครจึงต้องขับเคลื่อนด้วยบุคลากรคุณภาพ ที่จะต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม สามารถรองรับความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วยกรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ภายในระยะเวลา 6 เดือน ด้วยการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร การมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้รับการปลูกฝังให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ อีกทั้ง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตทั้งกายและใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม และเป็นพลังของแผ่นดินต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น