รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม 2 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม 2 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 65 เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังทอง พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จำนวน 60 คน นอกจากนี้ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ อพม. เข้มแข็ง จำนวน 5 ราย และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 80 ครัวเรือน จากนั้น เดินทางไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังนกแอ่น พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ อพม. เข้มแข็ง จำนวน 5 ราย และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 80 ครอบครัว นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง พร้อมทั้งมอบชุดความรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จากไทยพีบีเอส


นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม รวมทั้งสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ สู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ขับเคลื่อนการตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมด้วยการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำหรับประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูล ข่าวสารด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่ โดยบูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน รวมถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ จึงถือได้ว่า เป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และตรงกับความต้องการตามแต่ละบริบทพื้นที่มากที่สุด
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนในตำบล ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปรับการช่วยเหลือ ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลให้คำแนะนำปรึกษา และศูนย์มีหน้าที่ดูแลท่านตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพราะบุคคลเหล่านี้คือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. นอกจากนี้ ยังมีมิติใหม่ๆ เรื่องการลดความรุนแรงในครอบครัว การลดปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเราจะบูรณาการทำงานควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานปกครองในท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะคอยช่วยดูแลว่าท่านมีปัญหาอะไร และจะช่วยแก้ปัญหานั้นให้ได้ ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

1 ความคิดเห็น:

  1. Choosing the proper materials is the first step|is step one} to success in 3D printing. This information covers the preferred 3D printing materials in medical trade, their advantages, limitations and purposes, and provides a framework that assist you to choose the proper one for your project. The maximum size of the half is determined by} the bounding box within the 3D printing machine being used. With the development in large format printing choices, components with build volumes as large as 31.5 Design and Installation in. When selecting a 3D printing expertise, first determine important design necessities like power, temperature resistance, water resistance, aesthetics, or durability. This will usually assist you to determine if a metallic or plastic 3D printing is required for your software.

    ตอบลบ

Post Bottom Ad