การเคหะฯจัด Stakeholder Day สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การเคหะฯจัด Stakeholder Day สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะกรรมการการเคหะแห่งชาติและประธานกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นประธานเปิดงาน Stakeholder Day สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบ VDO. – Conference โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของการเคหะแห่งชาติ ทั้ง 6 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มลูกค้า หน่วยนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ บุคลากร ผู้ส่งมอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสังคม/ชุมชนสื่อมวลชน อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในองค์กร โดยยึดหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่กำหนดเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ หรือที่เรียกกันว่า SEAM โดยมีการประเมินด้วยกัน 8 ด้าน เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจสร้างระบบการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ และพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน Stakeholder Day ประกอบด้วย การให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียผ่านนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และยังได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารสองทางเปิดโอกาสให้การเคหะแห่งชาติได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อกังวล ความคาดหวัง และได้สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดซึ่งกันและกันอีกด้วย 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น