มท.1 เผย ศจพ.อำเภอ เปิดช่องทางแก้ไขปัญหาหนี้ให้ ปชช. ปัจจุบันแก้ไปแล้วกว่า 36 ล้านบาท - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

มท.1 เผย ศจพ.อำเภอ เปิดช่องทางแก้ไขปัญหาหนี้ให้ ปชช. ปัจจุบันแก้ไปแล้วกว่า 36 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 65 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขับเคลื่อนแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติ และต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ในเรื่องการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินครัวเรือน สามารถแจ้งความต้องการหรือขอรับความช่วยเหลือผ่านผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งมายังศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับต่าง ๆ และควรจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการที่กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการปรึกษาหารือหรือการช่วยเหลือที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน จึงได้สั่งการกรมการปกครองมอบหมายให้ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ" เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยนำกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย และจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินครัวเรือน ให้สามารถเข้าถึงการปรึกษาหารือและการช่วยเหลือที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ด้วยกลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน ผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 รวม 296 ราย มูลหนี้รวม 36,270,487.56 บาท จำแนกเป็น หนี้สินในระบบ 55 ราย มูลหนี้ 7,851,935.56 และหนี้สินนอกระบบ 241 คน 28,418,552 บาท โดยกระทรวงมหาดไทยจะยังคงติดตามการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โทร. 1567 หรือติดต่อนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น