“ปลัด สธ.” แนะผู้บริหารรุ่นใหม่มองหาโอกาสมากกว่าอุปสรรค และมุ่งทำประโยชน์เพื่อสังคม..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

“ปลัด สธ.” แนะผู้บริหารรุ่นใหม่มองหาโอกาสมากกว่าอุปสรรค และมุ่งทำประโยชน์เพื่อสังคม..00

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขรุ่นใหม่ บริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ด้วยแนวคิด “CPR” มองหาโอกาสมากกว่าอุปสรรค และมุ่งทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมบรรยายในหัวข้อ “หลักการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง” โดยมีผู้บริหารกระทรวงและผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน เข้าร่วมรับฟัง

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศ จึงส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะนักบริหารระดับสูง ที่จะมาเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมาย ซึ่งหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) เป็นการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความรอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ด้านสุขภาพในทุกมิติ ขอให้ยึดหลักการดำเนินงานด้วยการ “บริหารตน” ให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน เป็นการลดความทุกข์ สร้างความสุขให้กับตนเอง ทำในสิ่งที่สำเร็จ เป็นประโยชน์ และสิ่งที่ดี “บริหารคน” ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เดินหน้าปฏิบัติงานได้อย่างสำเร็จราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์การทำงาน พร้อมใช้แนวคิด “CPR” C-Create เป็นนักคิดที่ดี, P-Positive มองโลกในแง่บวก มองหาโอกาสมากกว่าอุปสรรค, และ R-Response Social ทำประโยชน์เพื่อสังคม ประเทศชาติ โดยเฉพาะในยุคที่โลกมีความเปลี่ยนแปลง และ “บริหารงาน” ผ่านกระบวนการคิดที่เป็นเชิงระบบ มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น


“ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สำเร็จการอบรม สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย เป็นสิ่งใหม่ ขอให้นำไปปฏิบัติ ปรับใช้กับการทำงานและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขกับการทำหน้าที่ที่รักให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ส่งผลต่อประโยชน์สูงสุดของกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนและประเทศชาติต่อไป” นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานเครือข่าย ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม - 27 กรกฎาคม 2565 โดยเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน (Blended learning) ผ่านระบบออนไลน์และในชั้นเรียน เน้นพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการกลุ่มผ่านประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง กระตุ้นความคิดและมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น