รองผู้ว่าฯ ศานนท์ ตรวจเยี่ยม “บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม” กำชับเรื่องความปลอดภัย มอบนโยบายหารือภาคี พิจารณาแนวทางการรับผู้สูงอายุเข้ามาดูแล..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ ตรวจเยี่ยม “บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม” กำชับเรื่องความปลอดภัย มอบนโยบายหารือภาคี พิจารณาแนวทางการรับผู้สูงอายุเข้ามาดูแล..00

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 65 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการ “บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม” เขตคลองสามวา โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารสำนักการโยธา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้จัดการมรดกนางบุญสมสุข จารุวัฒนะ เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปใช้ในการสาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่รวม 32-1-16 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณบึงสะแกงาม ซอยบึงนายพล แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการ “บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม” เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ให้การอุปการะเลี้ยงดูและสนับสนุนด้านปัจจัย 4 แก่ผู้สูงอายุ ในรูปแบบพักอาศัยถาวรตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการด้านการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติ 

โดยโครงการ “บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม” แบ่งระยะเวลาการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

● พื้นที่การก่อสร้างระยะที่ 1 ประกอบด้วย อาคารบ้านพัก (type A) 1 ชั้น จำนวน 8 หลัง รองรับผู้สูงอายุ 64 ราย (บ้านพัก 1 หลัง พื้นที่ 105 ตร.ม. แบ่งเป็น 2 ห้องใหญ่ พักห้องละ 4 คน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องน้ำ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะข้างเตียง เครื่องปรับอากาศ สัญญาณ TV) อาคารศูนย์อาหาร 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย พื้นที่รับประทานอาหาร รองรับได้ 120 คน ครัว Pantry ห้องน้ำชาย-หญิง ส่วนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องอเนกประสงค์ รองรับได้ 120 คน สำนักงาน ห้องเก็บของ ห้องน้ำชาย-หญิง) งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ปัจจุบันการก่อสร้างบ้านพัก ทั้ง 8 หลัง และอาคารศูนย์อาหาร ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ คงเหลือการปรับภูมิทัศน์และนำต้นไม้มาลง เมื่อแล้วเสร็จทั้งหมด สำนักการโยธาจะส่งมอบให้สำนักพัฒนาสังคมดูแลต่อไป

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายให้สำนักการโยธาตรวจสอบด้านความปลอดภัย ดูระดับระหว่างพื้นดินและพื้นทางเดินให้มีความเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุ และให้พิจารณาติดตั้งราวกันตกเพิ่มเติม พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมหารือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาแนวทางหรือกระบวนการใหม่ ๆ ในการรับผู้สูงอายุเข้ามาดูแล รวมถึงเพื่อเป็นภาคีในการบริหารจัดการในภาพรวมร่วมกันด้วย

● พื้นที่การก่อสร้างระยะที่ 2 ประกอบด้วย อาคารบ้านพักแถว (type B) 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง รองรับผู้สูงอายุ 56 ราย (บ้านพักแถว 1 หลัง พื้นที่ 275 ตร.ม. แบ่งเป็น 7 ห้องใหญ่ พักห้องละ 2 คนมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องน้ำ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะข้างเตียง เครื่องปรับอากาศ สัญญาณ TV) อาคารกิจกรรม 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารหอพักผู้ดูแล 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง อาหารหอพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารอำนวยการ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารบริการผู้สูงอายุ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad