มท.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร ษา 70 พรรษา 28 ก.ค.65 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

มท.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร ษา 70 พรรษา 28 ก.ค.65

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 มหาดไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวกลางกรุง สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน

เมื่อวันที่  28 ก.ค. 65 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้มอบหมายให้ นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ซอยอ่อนนุช 86 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อหลอมรวมพลังความสมัครสมานสามัคคี และความผาสุกให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ อันเป็นการแสดงถึงพระกตเวทิตาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาขับเคลื่อนขยายผลในทุกจังหวัด อำเภอ โดยกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย ณ บริเวณสถานที่ต่าง ๆ ที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เช่น โรงเรียน สถานศึกษา ถนน สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชุมชน ย่านการค้า ตลาดชุมชน สวนสาธารณะ เป็นต้น ด้วยกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า หรือบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ อันจะส่งผลให้เกิดการเติมเต็มคุณค่าแห่งความดีในทั่วประเทศ

นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่ปลูกต้นไม้จากกรุงเทพมหานคร และได้รับความอนุเคราะห์พรรณไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก สนับสนุนต้นไม้ จำนวน 500 ต้น โดยพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกในครั้งนี้ คือ “ต้นรวงผึ้ง” ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปลูกพระราชทาน เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์และเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร อันถือว่าเป็นต้นไม้มงคล ไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงา ไม้ประดับที่มีกลิ่นหอม ปลูกเลี้ยงง่ายในทุกพื้นที่ สภาพดินที่สมบูรณ์และระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำท่วมขัง และการขยายพันธุ์ก็สามารถขยายได้ด้วยการตอนกิ่งหรือการชำ โดยดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลอันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา และสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพอีกด้วย

นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในวันนี้ ยังมีพรรณไม้ที่ร่วมกันปลูก อาทิ ต้นราชพฤกษ์ ต้นทองอุไร ต้นสะเดา ต้นอินทนิล ต้นยางนา และต้นประดู่ เป็นต้น และเมื่อต้นไม้เหล่านี้เติบโต จะเป็นการสร้างสวนป่าและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในพื้นที่เขตประเวศ อันเป็นการร่วมพลิกฟื้นพื้นที่บ่อฝังกลบขยะเดิมให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ที่จะเป็นปอดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

“เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน หรือสถานที่ต่าง ๆ ด้วยหัวใจของการเป็น “ผู้ให้” ที่ไม่หวังผลตอบแทน และเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ และสร้างวัฒนธรรมแห่งความรู้รักสามัคคี วัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน วัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล วัฒนธรรมแห่งการไม่หวั่นไหวที่จะทำความดีให้เกิดขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้ คือวิถีชีวิต คือวัฒนธรรมของคนไทยที่มีมาอย่างช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ ที่พวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันปฏิบัติและสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นต่อไป อันจะสร้างความสงบสุขให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น