วธ.มอบโล่นายกรัฐมนตรีวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2565 ยกย่อง 2 ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ส่วน เบิร์ดธงไชย -หนุ่มกะลา-ครูสลา คุณวุฒิ -นัน ไมค์ทองคำ รับรางวัลเพชรในเพลงปี 64-65 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วธ.มอบโล่นายกรัฐมนตรีวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2565 ยกย่อง 2 ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ส่วน เบิร์ดธงไชย -หนุ่มกะลา-ครูสลา คุณวุฒิ -นัน ไมค์ทองคำ รับรางวัลเพชรในเพลงปี 64-65

วธ.มอบโล่นายกรัฐมนตรีวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2565 ยกย่อง 2 ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ส่วน เบิร์ดธงไชย -หนุ่มกะลา-ครูสลา คุณวุฒิ -นัน ไมค์ทองคำ รับรางวัลเพชรในเพลงปี 64-65 พร้อมโชว์เพลงดังรางวัลเพชรในเพลง เปิดเวทีให้เด็กไทยแรป “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” หนุนเด็ก เยาวชน ประชาชน เห็นความสำคัญและใช้ภาษาไทยถูกต้อง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอิทธินายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ครู อาจารย์ เครือข่าย และผู้รับรางวัลสาขาต่างๆ เข้าร่วม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ อีกทั้งปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถึงปัจจุบันครบ 60 ปี รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินการจัดงานเนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริ ด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและใช้ให้ถูกต้อง ร่วมทั้งอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติอย่างยั่งยืน
รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ขึ้น วธ.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการองค์ความรู้ และแนวคิดร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คนไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เกิดความรักและหวงแหนความเป็นไทย ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีความหลากหลายทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติที่สำคัญมีการมอบโล่รางวัลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาทิ รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สาขาวิชาวรรณกรรมพื้นบ้าน ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม รวมไปถึงผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวต่างประเทศ ได้แก่ นายหลิน อี้ฟาน (Mr. Lin Yifan) ผู้จัดการ (รับผิดชอบโครงการ Lazada) ของบริษัท Flash Group และเป็นล่าม รวมไปถึงรางวัล พูด-อ่าน-เขียน ภาษาไทยดีเด่น ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่า ความสำคัญและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนรางวัลประกวดเพลง (เพชรในเพลง) ปี 2565 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 14 รางวัล อาทิ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงมนต์รักดนตรีไทย ประพันธ์โดย นายมนูญ เรื่องเชื้อเหมือน และนายมติธรรม เรืองเชื้อเหมือน และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เพลงไร่อ้อยวิทยา ประพันธ์โดย นายสลา คุณวุฒิ ,รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย อาทิ ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงใจที่โดนฉีก ขับร้องโดย นายไกรวิทย์ พุ่มสุโข ,ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงคำตอบของชีวิต ขับร้องโดย นายอนันต์ อาศัยไพรพนา (นัน ไมค์ทองคำ) ,ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงหลวงพ่อกวยช่วยลูกที ขับร้องโดย นางสาวลลดา ปานจันทร์ดี (นิตา ลลดา) เป็นต้น ในโอกาสนี้มีผู้ได้รับรางวัลเพชรในเพลง ปี 2564 เข้ารับโล่รางวัลด้วย อาทิ นายธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด) นักร้องชื่อดังในฐานะได้รับรางวัลชมเชยผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย และนายณพสิน แสงสุวรรณ (หนุ่ม กะลา) รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น การประกวดทักษะทางภาษาไทย อาทิ การประกวดคำขวัญการประกวดเพลงแรป การเผยแพร่วีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยจาก 16 สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย งานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ นิทรรศการเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ด้านการพูด อ่าน และเขียน , นิทรรศการต่างๆ การออกร้านจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอนด้านภาษาไทย ด้วยนับว่าผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้ที่ร่วมงานทุกคนมีส่วนสำคัญที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดวัฒนธรรมภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างความตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น