วธ.เผยโพลวันภาษาไทยปี 2565 ชี้เพลงลูกทุ่ง เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกกรุงมีส่วนสำคัญส่งเสริมการใช้ภาษาไทย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วธ.เผยโพลวันภาษาไทยปี 2565 ชี้เพลงลูกทุ่ง เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกกรุงมีส่วนสำคัญส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

วธ.เผยโพลวันภาษาไทยปี 2565 ชี้เพลงลูกทุ่ง เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกกรุงมีส่วนสำคัญส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ส่วนบุคคลสำคัญในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ได้แก่ ครู/อาจารย์ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และดารา/นักแสดง/ผู้ประกาศข่าว พร้อมประสานทุกหน่วยงานพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยต่อเนื่อง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็น เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 (29 กรกฎาคม 2565) จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 6,260 คน สรุปได้ ดังนี้ 1.เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าระดับการใช้ภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ที่เหมาะสมมากที่สุด อันดับ 1 ระดับกึ่งทางการ อันดับ 2 ระดับไม่เป็นทางการ อันดับ 3 ระดับกันเองหรือระดับปาก 2.แหล่งเรียนรู้หรือสถานที่ช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยในยุคปัจจุบัน อันดับ 1 โรงเรียน มหาวิทยาลัย อันดับ 2 หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุด อันดับ 3 ร้านอินเตอร์เน็ต หรือ สื่อออนไลน์ 3.เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่วนใหญ่คิดว่ามีส่วนช่วยสืบสาน อนุรักษ์ภาษาไทย ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป อันดับ 1 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยวิธีการพูด อ่าน เขียน อันดับ 2 พูดออกเสียงให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่น ภาษาพื้นเมือง และภาษาไทยกลาง อันดับ 3 ตั้งใจเรียนรู้และถ่ายทอดภาษาไทยอย่างถ่องแท้

4. กิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อันดับ 1 การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันดับ 2 การเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อันดับ 3 การจัดนิทรรศการในวันอนุรักษ์มรดกไทย

5.ประเภทของเพลงที่เห็นว่ามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาษาไทย อันดับ 1 เพลงลูกทุ่ง อันดับ 2 เพลงพื้นบ้าน อันดับ 3 เพลงลูกกรุง 6.ปัจจุบัน ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน อันดับ 1 การพูด อันดับ 2 การเขียน อันดับ 3 การอ่าน 7. บุคคลที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้การสื่อสารและเข้าใจความหมายของภาษาผิดเพี้ยนไปจากเดิม อันดับ 1 วัยรุ่น อันดับ 2 ยูทูบเบอร์ อันดับ 3 ดารา/นักแสดง 8. กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ที่สนใจเข้าร่วม อันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย อาทิ การแต่งกลอน การคัดลายมือ อันดับ 2 การประกวดคำขวัญเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 อันดับ 3 การประกวดบรรยายธรรมของเยาวชน 9.บุคคลสำคัญในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตรงตามหลักภาษาไทย อันดับ 1 ครู/อาจารย์ อันดับ 2 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง อันดับ 3 ดารา/นักแสดง/ผู้ประกาศข่าว

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่อยากให้ วธ. มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา วธ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการจัดทำหลักสูตรวิชาภาษาไทยสอนให้เด็กใช้ภาษาไทย จัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ การประกวดงานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านทำนองเสนาะ อาทิ การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้านการพูด การอ่าน การเขียน การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ และการประกวดสื่อสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับกับภาษาไทย ฯลฯ รวมถึงให้มีการจัดทำคลิปวิดีโอ สารคดี การ์ตูน เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อรณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น