พม. ชูข้อเสนอ “CSOs Forum” ระดับประเทศ ดึงหุ้นส่วนจากชุมชนสู่ประชาคมโลก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พม. ชูข้อเสนอ “CSOs Forum” ระดับประเทศ ดึงหุ้นส่วนจากชุมชนสู่ประชาคมโลก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2565 “หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา  เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นต่าง ๆ เสนอต่อรัฐบาล ซึ่ง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดเวที CSOs Forum ระดับภาค ในรูปแบบออนไลน์ 4 ภาค ระดับประเทศอีก 1 เวที โดย มีหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกว่า 600 คน 

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า การประชุม CSOs Forum ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสำคัญ ดังนี้

  1. รัฐบาลควรกำหนดนโยบาย สนับสนุนการกระจายอำนาจการจัดการตนเองของท้องถิ่น ทั้งในระดับพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้สามารถรวมกลุ่มกัน จัดทำแผนและงบประมาณแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ได้

  2. จัดให้มีพื้นที่การมีส่วนร่วมเชิงนโยบายอย่างเป็นทางการของภาคประชาสังคมในประเทศ  และเวทีการทบทวนความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDGs ระดับภาค

   3. หน่วยงานรัฐ และอปท. ควรสนับสนุนแผนและงบประมาณทุกปีให้กับองค์กรประชาสังคมและองค์กรชุมชนในการทำงานแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ให้อิสระ ยึดผลงานเป็นหลัก และสามารถตรวจสอบร่วมกัน

   4. ควรมีกองทุนสนับสนุนการทำงานให้แก่องค์กรประชาสังคมในทุกจังหวัด ผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัด โดยเน้นแผนงาน/โครงการที่ทำงานกับกลุ่มเปราะบาง คนยากจน คนด้อยโอกาส 

   5. การปรับตัวของภาคประชาสังคม การร่วมมือกับภาควิชาการและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่กำลังตื่นตัว

เวทีนี้จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกมิติทางสังคม ให้ประชาชนเข้าถึงโอกาส ได้รับความเท่าเทียมเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง นำไปสู่ “สังคมดีคนมีคุณภาพ” นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น