พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดลาดปลาเค้า กทม. นำร่อง One Stop Service ในพื้นที่ - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดลาดปลาเค้า กทม. นำร่อง One Stop Service ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 14.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (โซนกรุงเทพเหนือ) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการสวัสดิการสังคมในทุกมิติแบบองค์รวมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service (OSS) พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตามภารกิจกระทรวง พม. และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ นอกจากนี้ มีการมอบเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย รถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ และถุงยังชีพ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ร่วมงาน จากนั้น เดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจหญิงชรา อายุ 83 ปี พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และถุงยังชีพนายธนสุนทร กล่าวว่า จากสถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังมีประชาชนบางส่วนที่เข้าไม่ถึงบริการสวัสดิการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคมของรัฐ ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงขับเคลื่อนภารกิจด้านสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งผลให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคมของรัฐ ภายใต้แนวคิด “มีปัญหาทางสังคมมาพบ จบที่เดียว” นับเป็นการให้บริการเชิงรุกและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เปลี่ยนจากการพึ่งพิง ให้เป็นพอเพียง โดยสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ ด้วยรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service (OSS)

นายธนสุนทร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับชุมชนวัดลาดปลาเค้า ตั้งอยู่บนที่ดินเอกชนและสาธารณะในพื้นที่เขตลาดพร้าว กทม. มีประชากร 650 คน แบ่งเป็นชาย 298 คน เป็นหญิง 352 คน ประกอบด้วย เด็ก 60 คน เยาวชน 30 คน วัยทำงาน 165 คน ผู้สูงอายุ 100 คน และคนพิการ 15 คน นอกจากนี้ ยังมีภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับชุมชนวัดลาดปลาเค้า อาทิ เครือข่ายอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตลาดพร้าว สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สำนักงานเขตลาดพร้าว ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 สาขาจันทร์ – ทองอิน ดวงเด่น และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วัดลาดปลาเค้า เป็นต้น  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น