ปลัด พม.ลงพื้นที่ จ.ลำปาง เปิด One Stop Service ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ปลัด พม.ลงพื้นที่ จ.ลำปาง เปิด One Stop Service ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตรเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 65  เวลา 13.30 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 


โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้ว เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการให้บริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ภายใต้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึงเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Service Center) เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น