ปลัด พม.ลงพื้นที่ จ.ลำปาง เปิด One Stop Service ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ปลัด พม.ลงพื้นที่ จ.ลำปาง เปิด One Stop Service ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตรเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 65  เวลา 13.30 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 


โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้ว เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการให้บริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ภายใต้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึงเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Service Center) เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น