พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ประจำการศึกษา 2563 – 2564 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ประจำการศึกษา 2563 – 2564


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ประจำการศึกษา 2563 – 2564 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม การดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ จึงเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุ โดยมี พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการอำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้จัดการโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน และบัณฑิตโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็น “พฤฒพลัง” (Active Ageing) ที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา โรงเรียนผู้สูงอายุจึงเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญและพลังของผู้สูงอายุ โดยการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวานี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในสังคม โดยกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตระหนักดีว่าในการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุนั้น เราไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยการทำงานของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว หากแต่จำเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อร่วมกันผลักดันและดำเนินโครงการกิจกรรมอันจะยังประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ชุมชน สังคมและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

โดยพิธีมอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 และรุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา2564 ในครั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร จำนวน 47 คน มีบัณฑิตปัจฉิมวัยแสดงความประสงค์เข้ารับประกาศนียบัตร รวมทั้งสิ้น 34 คน  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น