พม. ติดตามโรงเรียนเพียงหลวงฯ ๑๐ นครพนม ชู เศรษฐกิจพอเพียง เน้นขยายผลสู่ชุมชน..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พม. ติดตามโรงเรียนเพียงหลวงฯ ๑๐ นครพนม ชู เศรษฐกิจพอเพียง เน้นขยายผลสู่ชุมชน..00

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบให้ นายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑๐ฯ จังหวัดนครพนม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสุรพัฒน์ วงศ์เข็มมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๐ฯ จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน และได้ร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ ได้ให้เเนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากนั้น ได้เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนเพียงหลวงฯ และลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโรงเรียนเพียงหลวง ๑๐ฯ จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม-ของโรงเรียนเพียงหลวงฯ อย่างต่อเนื่อง และนำไปปฏิบัติจริง เพื่อสร้างรายได้ในครอบครัว ได้แก่
– ครอบครัวที่ 1 กิจกรรมการทำไม้กวาด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมการฝึกทักษะอาชีพจากโรงเรียนเพียงหลวงฯ และนำไปฝึกฝนด้วยตนเองที่บ้านจนกระทั่งมีความชำนาญ และได้นำไปขยายผลสู่ชุมชน ให้กับเพื่อนบ้านที่สนใจทำเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างพอเพียง
– ครอบครัวที่ 2 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายนำความรู้จากการฝึกอบรมจากโครงการเพียงหลวงตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียงมาปฎิบัติจริงในครอบครัว อาทิ การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ เลี้ยงหอยในกระชัง การปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากจะนำมาประกอบอาหารในครัวเรือนได้แล้ว ยังสามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย

นอกจากนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๐ฯ จังหวัดนครพนม เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น