รองผู้ว่าฯ ศานนท์ มอบนโยบายด้านศึกษา เริ่มปลดล็อคพร้อมปรับปรุงสู่เปลี่ยนแปลง ตั้งเป้าพัฒนาคนร่วมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ มอบนโยบายด้านศึกษา เริ่มปลดล็อคพร้อมปรับปรุงสู่เปลี่ยนแปลง ตั้งเป้าพัฒนาคนร่วมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ..00


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ค.65 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านศึกษา โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และศึกษานิเทศก์ จำนวน 700 คน ร่วมประชุม ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

โดยสำนักการศึกษา มุ่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยขับเคลื่อนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนโยบายด้านการศึกษา ประกอบไปด้วย 21 นโยบายในความรับผิดชอบหลัก 8 นโยบายสนับสนุน รวมไปถึงนโยบายปลอดภัยดี และนโยบายบริหารจัดการดี ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา 

โดยกำหนดจุดเน้นด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาทั้ง 29 นโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับ 437 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งประกอบด้วย 6 จุดเน้นสำคัญ ได้แก่ จุดเน้นที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และสังคม (Holistic Learning) จุดเน้นที่ 2 เน้นหลักสูตรคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น อ่านออกเขียนได้ จุดเน้นที่ 3 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ทักษะภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยี (Digital Skill) 

จุดเน้นที่ 4 ปรับสถานศึกษาให้เป็นองค์การจัดการความรู้ (Learning School) ฝึกอบรมทักษะอาชีพยุคใหม่ (Re-skill, Up-skill, New skill จุดเน้นที่ 5 การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่หลากหลาย จุดเน้นที่ 6 เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น เป็นโรงเรียนปลอดการบ้าน (No Homework School) เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร อันจะส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิต พร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

รองผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญและเป็นวันแรกที่ได้มาประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ตนเองเคยเรียนในโรงเรียนเอกชนตั้งแต่เด็ก แต่ก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เรียนโรงเรียนทั้งเอกชน ทั้งของภาครัฐ ทั้งต่างประเทศ 

ซึ่งเห็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามาตั้งแต่เด็ก คิดว่าปัญหาของเด็กนักเรียนเป็นต้นตอของหลายๆ ปัญหา เพราะฉะนั้นการที่ได้มาทำเรื่องการศึกษาของกรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นภารกิจสำคัญของชีวิต เป็นสิ่งที่น่าดีใจและภูมิใจมากที่จะได้ทำงานร่วมกับทุกท่าน เรื่องที่จะพูดวันนี้แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง เรื่องที่ 1 เป้าหมายของการขับเคลื่อนด้านการศึกษา เรื่องที่ 2 ความท้าทายที่เรากำลังเผชิญกัน เรื่องที่ 3 นโยบายที่เรากำลังจะขับเคลื่อนไปด้วยกัน และเรื่องที่ 4 เป็นเรื่องของสิ่งที่เราทำมาแล้ว และจะเดินต่อไปอย่างไร
เริ่มจากเรื่องที่ 1 โรงเรียนและระบบการศึกษาเราเป็นอย่างไร เป้าหมายของการศึกษา ไม่ใช่การพัฒนาโรงเรียนเพียงอย่างเดียว เป้าหมายที่สำคัญคือต้องพัฒนาคน 
เพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งหมดที่เราดูแล เราต้องเข้าถึงเขาทั้งหมด เรื่องที่ 2 ปัจจุบันความท้าทายของการศึกษา คือการปรับตัว ทุกวันนี้เรามีการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น มีสื่อการเรียนการสอนที่อยู่นอกห้องเรียนที่ล้ำสมัย เด็กนักเรียนหลายคนรู้สึกว่าในห้องเรียนเริ่มล้าสมัยสำหรับเขา เพราะฉะนั้นความท้าทายเรื่องแรกคือ เราต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวอย่างไร จะอยู่ในนโยบายที่เราจะพูดต่อไป ความท้าทายเรื่องที่ 2 คือเรื่องของจำนวนนักเรียนที่ลดลง แน่นอนว่าการแข่งขันที่จะเข้าสู่โรงเรียนทั้งหมดจึงต้องแข่งขันกันสูง การที่ผู้ปกครองจะเลือกโรงเรียนกทม.นั้น 
เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปกครอง เราต้องเก่งขึ้น และต้องพัฒนาให้มากขึ้น อันนี้ก็เป็นความท้าทายที่หลีกหนีไม่พ้นที่ทางผู้บริหารทุกท่านต้องช่วยกันทำให้ดียิ่งขึ้นไปให้ได้ ต้องปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง เชื่อว่าเราไม่ได้ปรับตัวครั้งแรก ในช่วงโควิดที่ผ่านมาทุกท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่า โรงเรียนของเรา การศึกษาของกทม. สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ ผมเชื่อว่าความท้าทายทั้ง 2 ข้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Digital Transformation เรื่องของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่าครั้งนี้เราจะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้เหมือนเดิม
สำหรับเรื่องของเป้าหมายและนโยบาย แบ่งออกเป็น 3 เป้าหมาย 3 นโยบาย เป้าหมายแรกคือ การพัฒนาคน ส่วนนโยบายแบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลักๆ เรื่องที่ 1 เรื่องของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน ซึ่งพื้นฐานสำคัญในการสร้างการศึกษาที่ดี เราจะสร้างการศึกษาที่ดีไม่ได้ ถ้าสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะโรงเรียนยังไม่ดี จะมีนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กนักเรียน 

เรื่องที่ 2 เรื่องของครู หากโรงเรียนดีแล้ว แต่ว่าคุณภาพชีวิตของครูเรายังไม่ดี ก็ไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ที่ดี การศึกษาจะดีไม่ได้ ปัจจุบันเรามีครูประมาณ 14,535 คน ครูคือกำลังหลักสำคัญ เพราะว่าใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนที่สุด ครูต้องลดภาระพวกงานเอกสาร ลดงานโครงการ เอาเทคโนโลยีมาช่วย และต้องมีสวัสดิการที่ดีขึ้น เรื่องสุดท้ายคือ เรื่องของหลักสูตร ปัจจุบันเรามีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประมาณ 261,160 คน มีหลักสูตรที่มีความเหมาะสม แต่อาจจะต้องปรับตัวอยู่เรื่อยๆ 

เพราะว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลักสูตรที่เริ่มต้นปีนี้อาจจะไม่เหมาะสมในเดือนหน้า ในปีหน้า และในอนาคต หลักสูตรต้องเป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ในอนาคตหลักสูตรจะยิ่งสำคัญมากขึ้น ครูอาจจะต้องลดบทบาทจากการเป็นผู้สอน มาเก็บเกี่ยวความรู้เข้ามาในหลักสูตรของระบบการศึกษาให้เร็วยิ่งขึ้น หลักสูตรที่แข็งตัวจะต้องอ่อนลง พร้อมปรับตัวรับกับความรู้ใหม่ๆได้มากขึ้น ซึ่ง 3 เรื่องนี้ จะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เรามี 21 นโยบายหลัก และ 8 นโยบายสนับสนุน รวมเป็น 29 นโยบาย 


ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดย้ำเสมอว่า นโยบายมีชีวิต นโยบายปรับเปลี่ยนขึ้นและลงได้
ในส่วนของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ซึ่ง 3 ระยะนี้สำคัญมากๆ ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 1 เรียกว่าระยะของการปลดล็อค ระยะที่ 2 คือระยะของการปรับปรุง ระยะที่ 3 เป็นระยะของการเปลี่ยนแปลง จาก 21 + 8 นโยบาย วันนี้เพิ่มมาเป็น 32 นโยบายแล้ว 

ซึ่งทั้ง 32 นโยบาย จะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสำนักการศึกษาโดยตรง และนโยบายที่อาจจะต้องไปบูรณาการ อย่างเช่น ผ้าอนามัยฟรี ก็ต้องบูรณาการกับสำนักอนามัยหรือศูนย์สาธารณสุข ระยะแรกที่จะพูดถึงคือปลดล็อค ปลดล็อคที่ 1 คือเรื่องครู มีนโยบายคืนครูให้กับนักเรียน ลดภาระงานของครู ซึ่งเรื่องนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทางสำนักการศึกษาก็ได้จัดสรรมาแล้ว จะมาเป็นเครื่องมือหลักที่จะลดภาระของครูให้มีเวลาว่างมากขึ้นในการดูแลเด็กนักเรียน ปลดล็อคที่ 2 การเลื่อนวิทยฐานะ อาจจะมีเกณฑ์ที่ยังไม่สามารถเลื่อนขั้นได้ ต้องมาทบทวนว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้เราได้เลื่อนวิทยฐานะ 

โดยมีบุคลากรที่มาช่วยดูแลเด็กนักเรียนได้มากขึ้น ปลดล็อคที่ 3 จะเป็นเรื่องของการเพิ่มสวัสดิการของคุณครู จะมีโครงการที่พยายามทำบ้านพักครูอยู่ใกล้โรงเรียนมากขึ้น ต่อมาเป็นกลุ่มนโยบายเกี่ยวกับหลักสูตร ที่จะนำมาเพิ่มให้เป็นการเรียนรู้ครบวงจรขึ้น คือนโยบาย After School Program หรือว่ากิจกรรมหลังเลิกเรียน เพราะบางทีผู้ปกครองก็จะมารับเด็กค่อนข้างช้า กว่าจะมาก็ช่วงเย็น เราอาจจะจัดคล้ายๆว่าเป็น After School Program ขึ้นมา จะเป็นสอนการบ้าน หรือเล่นกีฬา หรือเล่นดนตรี ในช่วงรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน 

อีกส่วนหนึ่งอาจจะเปิดพื้นที่วันเสาร์อาทิตย์ในการเรียนการสอนนักเรียน อาจจะร่วมมือกับภาคีที่เขาทำมาแล้ว หรืออาจจะไปร่วมมือกับศูนย์สร้างสุขทุกวัยของกทม. ในการบูรณาการการเรียนรู้เพิ่มเติม อาจจะไม่ต้องทำเองไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับครู แต่ว่าบูรณาการร่วมกับศูนย์สร้างสุขทุกวัยซึ่งทำร่วมกับชุมชนอยู่แล้ว ภายในสัปดาห์หน้าในเดือนกรกฎาคมนี้ ตั้งเป้าจะนำร่อง 50 โรงเรียน ที่จะมี After School Program ซึ่งมีหลายๆเขตที่ทางคณะกรรมการการศึกษาได้เลือกไว้แล้ว คิดว่าจะนำร่องได้ทันที ซึ่งจะมี 2 แบบ แบบที่ 1 คือหลังเลิกเรียน แบบที่ 2 คือเสาร์อาทิตย์ รวมถึง 9 โรงเรียนที่จะจัดสรรผ้าอนามัยให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งมีหลายเขตได้เริ่มทำแล้ว เพราะการปลดล็อค จะต้องทำทันที ต้องรีบปรับปรุง ถ้าปลดล็อคแล้วปล่อยไว้ ก็จะกลับไปเข้าสู่ระบบเดิม จะไม่มีความสำคัญอะไร

ต่อมาเป็นการปรับปรุง ปัจจุบันคนไม่ได้ทำงานตรงสายที่เรียนมา คนทำงานตรงสายจะเหลือไม่ถึงครึ่งแล้ว ส่วนใหญ่แล้วในตลาดแรงงานโลกเปลี่ยนไปมาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชอบพูดว่า เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เขาไม่ได้สมัครงานแล้ว เขาสร้างงานด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจบไปตลาดแรงงานต่างๆ จะเปลี่ยนไปหมดเลย อาจจะต้องปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้ จะเพิ่มนโยบายการศึกษาอีกข้อหนึ่ง ที่เป็นแนวทางสนับสนุนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา อาจจะเป็นการศึกษาคู่ขนานที่อยู่นอกระบบกับในระบบ ซึ่งกทม.ไม่ได้โดดเดี่ยวและทำคนเดียว ปัจจุบันได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทำเรื่องนี้อยู่แล้ว เป็นอีกนโยบายที่เพิ่มเข้ามา ที่จะทำให้กทม. เป็นต้นแบบของการดูแลเด็กที่หลุดออกจากระบบ ดูแลนอกห้องเรียน 

ซึ่งเรายังมีห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ดูแลห้องสมุดอยู่หลายที่ อาจร่วมมือกับ Professional อย่างเช่น TK Park ที่เขาดูแลเรื่องห้องสมุด ซึ่งจะมีองค์ความรู้ที่จะมาให้กับกทม. ไม่ใช่แค่ให้อย่างเดียว แต่ยังมาร่วมทำกับกทม. ด้วย เราก็จะไม่โดดเดี่ยว มีภาคีที่เป็น Professional ในด้านต่างๆ เข้ามาร่วมกันจัดกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมกับเด็กในชุมชนหรือเด็กนอกระบบการศึกษา


สุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลง เราต้องมีวิสัยทัศน์ที่ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าเดิม ซึ่งนโยบายในกลุ่มนี้ ค่อนข้างเป็นนโยบายที่เป็นความฝันของหลายๆคน ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมงานเคยเขียนเรื่องพวกนี้ไว้ ตั้งแต่ยังไม่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นผู้ว่าฯ กทม. อย่างเช่น โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นคำที่ฟังดูง่ายๆ แต่แปลว่าเราต้องการพัฒนานักเรียนส่งพลเมืองโลก และอยากให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กนักเรียนอยากที่จะมาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน เรามีต้นแบบอยู่แล้ว คือโรงเรียนวัดหัวลำโพงและโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ที่ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นต้นแบบจะต้องถอดบทเรียนเพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

“ความสำเร็จของการศึกษาที่เราทำมาตลอด 1 เดือนนั้น สำนักการศึกษาถือว่าเป็นสำนักแรกที่เตรียมเอานโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาใช้และประกาศให้ทุกคนทราบว่าพร้อมที่จะทำงานกับผู้บริหารของกทม.ยุคใหม่ อีกทั้งเป็นสำนักและเป็นทีมบริหารที่เข้มแข็ง เชื่อว่าอีก 32 นโยบายที่เพิ่มเข้ามา เพราะเราอยากสร้างการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลาน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พูดง่ายๆ ว่าเราต้องทำ branding ของการศึกษากทม. ยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นใน 4 ปี ด้วยความร่วมมือของทุกท่าน ในการทำให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้นแบบของการพัฒนาการศึกษาของไทย” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวทิ้งท้าย
#เรียนดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น