"ลุงตู่" เยี่ยมการผลิตข้าวมาตรฐานปลอดภัยของกลุ่มผู้ปลูกข้าว GAP “ขาณุวรลักษบุรี โมเดล” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

"ลุงตู่" เยี่ยมการผลิตข้าวมาตรฐานปลอดภัยของกลุ่มผู้ปลูกข้าว GAP “ขาณุวรลักษบุรี โมเดล”

นายกฯ ตรวจเยี่ยมการผลิตข้าวมาตรฐานปลอดภัยของกลุ่มผู้ปลูกข้าว GAP “ขาณุวรลักษบุรี โมเดล” ตัวอย่างแก้ปัญหาข้าวตามนโยบายรัฐบาล สร้างความยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกรไทย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.45 น. ณ หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมการผลิตข้าวมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของกลุ่มผู้ปลูกข้าว GAP “ขาณุวรลักษบุรี โมเดล” แนวทางการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานการดําเนินการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร กําแพงเพชร และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม โครงการขาณุวรลักษบุรี โมเดล ซึ่งเป็นโครงการตัวอย่างแก้ปัญหาข้าว อีกทั้งยังสามารถขยายผล-ต่อยอด เช่น ได้รับใบรับรอง GAP ยกระดับการผลิตเป็น GAP+ เป็นข้าวรักษ์โลก โดยได้ดำเนินงานตามแนวทางการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นแหล่งปลูกข้าวพื้นนุ่มคุณภาพ มีการบริหารจัดการจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกรไทย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ทดลองขับรถดำนา ชมสาธิตการพ่นยานาข้าวด้วยโดรน จากนั้น นายกรัฐมนตรีพบปะผู้ประกอบการและเกษตรกรพืชเศรษฐกิจกําแพงเพชร และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานพืชเศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด จากตัวแทนผู้ประกอบการและเกษตรกร พร้อมกับร่วมพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหารือแนวทางการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเดินทางมาจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ว่า ตั้งใจมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อรับทราบอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนายกรัฐมนตรีจะได้พิจารณาช่วยแก้ไขปัญหาและปลดล็อกสิ่งที่ติดขัดให้ รวมถึงมาดูผลสำเร็จของโครงการ และเยี่ยมเยียนประชาชน ยืนยันจะดูแลประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผลักดันโครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ) ให้เกิดขึ้นให้ได้ตามแผนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน โดยได้ติดตามทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และพร้อมดำเนินการแก้ไขให้ประสบผลสำเร็จโดยเร็ว ยืนยันรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย ในวันนี้ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมโครงการขาณุวรลักษบุรี โมเดล โครงการตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ที่เกิดผลสำเร็จ ทั้งพันธุ์ข้าว กข79 พันธุ์ข้าว GAP เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก เพิ่มขีดความสามารถทางแข่งขันกับประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก เช่น เวียดนาม เพื่อขยายผลเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศ โดยรัฐบาลพร้อมผลักดันการผลิตข้าวเพื่อการส่งออก เป็นไปตามโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นนุ่ม ซึ่งในวันนี้สามารถทำให้เกิดความสำเร็จ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นำนวัตกรรมเข้ามาใช้ ทดแทนแรงงาน ทุ่นแรง ลดต้นทุน และเพิ่มปริมาณผลผลิต รวมถึงลดระยะเวลา และลดการใช้แรงงาน โดยส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยที่มีมาตรฐานและผลผลิตคุณภาพ เพื่อมุ่งสร้างเกษตรมูลค่าสูง ทั้งนี้ ได้กำชับไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ใหม่ โดยการทดลองให้เกิดประสิทธิภาพ นำเข้าสู่กระบวนการผลิต นำเข้า และส่งออก ผ่านสมาคมการส่งออก เพื่อหาทางในการส่งออกข้าว โดยจะต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อยกระดับการผลิตข้าวของประเทศไทย

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์การเกษตรของไทยต้องได้คุณภาพ โดยขอให้เกษตรกรทำเกษตรปลอดภัย GAP รวมทั้งการทำเกษตรและสินค้า GI ให้มากขึ้น สิ่งสำคัญคือการคำนึงถึงความต้องการของตลาด ควบคู่กับการคำนวณต้นทุนการผลิต ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงต้องพิจารณาถึงการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับระยะทาง และลักษณะของพืชแต่ละชนิด เพื่อให้ยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสินค้าไว้ได้จนถึงปลายทางและผู้บริโภค โดยเฉพาะในการขนส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรของไทย

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า พี่น้องเกษตรกรทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายในการเป็นแหล่งสินค้าเกษตรคุณภาพสูง และฐานการผลิตอาหารสำคัญระดับนานาชาติ และเป็นความท้าทายใหม่ของประเทศไทยที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการส่งออก อาหาร และก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอาหารในระดับโลกอย่างยั่งยืน โดยขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และขอให้มีการขยายผลการดำเนินการไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไปด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น