รมว.พม. ลงพื้นที่จ.กำแพงเพชร ร่วมกับนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการขจัดความยากจน-พัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. ลงพื้นที่จ.กำแพงเพชร ร่วมกับนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการขจัดความยากจน-พัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธกระทรวง พม. นำเสนอการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางจังหวัดกำแพงเพชร ในมิติที่ 5 การเข้าถึงบริการของรัฐ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ กายอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และการให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการสังคม เป็นต้นอีกทั้งได้มอบบ้านหลังใหม่ให้กับผู้สูงอายุหญิง ซึ่งได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 120,000 บาท จากเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากกระทรวง พม.ทั้งนี้ สำหรับปีงบประมาณ 2565 กระทรวง พม. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 1) โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 58 หลัง โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 48 หลัง

2) โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 63 หลัง โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 20 หลัง

และ 3) โครงการบ้านพอเพียงสำหรับประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดิน จำนวน 178 หลัง โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 153 หลัง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น