“พม. พัฒนาศักยภาพครอบครัวอุปถัมภ์” ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และการเลี้ยงดูที่เหมาะสมตามช่วงวัย..99 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

“พม. พัฒนาศักยภาพครอบครัวอุปถัมภ์” ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และการเลี้ยงดูที่เหมาะสมตามช่วงวัย..99

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการจัดหาครอบครัวทดแทนให้กับเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ ปัจจุบันได้ดำเนินการสนับสนุนให้ครอบครัวอุปถัมภ์ที่เป็นเครือญาติและมิใช่เครือญาติรับเด็กกลุ่มดังกล่าวไปเลี้ยงดูเสมือนกับบิดามารดาที่แท้จริงของเด็ก ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์จะต้องให้ความรัก ความเข้าใจในตัวเด็ก และจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม รวมถึงเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ก็จะต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะบุตรหลานที่ดี และเข้าใจถึงศักยภาพของตนเองพร้อมกับมีการเลือกเส้นทางอนาคตที่เหมาะสมกับตนเองทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัด “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครอบครัวอุปถัมภ์” โดยมีนางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กล่าวรายงาน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวอุปถัมภ์ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในอนาคตที่เหมาะสมกับเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ทั้งทางด้านการศึกษาและอาชีพ และเสริมสร้างความรักความเข้าใจให้เกิดขึ้นในครอบครัว เพื่อสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง สามารถเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาตามวัย และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยครอบครัวอุปถัมภ์และเด็กในความอุปการะในความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน และผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของบ้านพักเด็กและครอบครัว 64 จังหวัด อีกจำนวน 640 คน อีกทั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้สนับสนุนงบประมาณให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวอีก 12 จังหวัด เพื่อดำเนินการจัดโครงการภายในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 444 คน รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายของทั้งโครงการทั้งสิ้น 1,184 คนโดยรูปแบบของการอบรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากปัญหาช่องว่างระหว่างวัย” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น และในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายโดยทีมวิทยากรภาคเอกชนในหัวข้อ “ทางเลือกในอนาคตที่เหมาะสมกับเด็ก” เนื้อหาประกอบด้วย 1. การตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง 2. วิธีการและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง 3. ทางเลือกอนาคตที่เหมาะสมด้านการศึกษา 4. ทางเลือกอนาคตที่เหมาะสมด้านอาชีพกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมุ่งหวังให้ครอบครัวอุปถัมภ์ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ความรัก ความเข้าใจ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพทั้งของตนเองและครอบครัว สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และส่งเสริมพัฒนาเด็กในความอุปการะให้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ทำให้เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์สามารถเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองต่อไป ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น