​รมว.เฮ้ง ส่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรี เปิดอบรมนวด 40 ท่าดัดกายคลายโรค รับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

​รมว.เฮ้ง ส่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรี เปิดอบรมนวด 40 ท่าดัดกายคลายโรค รับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร “นวด 40 ท่าดัดกายคลายโรค” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำ และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ให้เป็นแรงงานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

โดยสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เชิงสุขภาพ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้บริการแนะแนวอาชีพแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกวางแผนศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม การรับงานไปทำที่บ้าน การพัฒนาข้อมูลประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยให้มีความถูกต้องทันสมัย สำหรับใช้เป็นข้อมูลหลักในการสนับสนุนกระบวนการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตกำลังแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการขาดแคลนแรงงาน และลดปัญหาการว่างงานได้
นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า การเตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้คนมีทักษะที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของตนเอง ลดปัญหาการเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงาน มีงานทำที่ยั่งยืน มีความก้าวหน้าในอาชีพมีรายได้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับตลาดแรงงาน อีกทั้งรองรับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและบริการ และการเปิดประเทศจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการอบรมได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างภาคภูมิไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น