กทม. ยืนยันอาหารกลางวันของนักเรียน รร.ในสังกัดมีคุณภาพ ตามระบบ Thai School Lunch for BMA มีประโยชน์ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีปริมาณเพียงพอ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กทม. ยืนยันอาหารกลางวันของนักเรียน รร.ในสังกัดมีคุณภาพ ตามระบบ Thai School Lunch for BMA มีประโยชน์ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีปริมาณเพียงพอ

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.65 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึง กรณีมีการโพสต์ภาพและข้อความระบุถึงคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.แห่งหนึ่งในเขตบางเขน ว่า หลังจากได้รับทราบเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการให้สำนักการศึกษาและสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขต ให้กำกับ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเช้า/กลางวัน และให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for BMA ในการกำหนดรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์ และแสดงค่าพลังงาน รวมถึงสารอาหารที่นักเรียนจะได้รับ โดยติดประกาศไว้หน้าห้องอาหารทุกวัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบ รวมทั้งตรวจสอบเมนูอาหาร ให้ตรงตามเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน


ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2565นี้ สำนักการศึกษาได้จัดทำโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารสำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พยาบาลอนามัยโรงเรียนศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต คัดเลือกเขตละ 3 โรงเรียน ซึ่งได้คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมเป็น 150 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารทั้ง 50 สำนักงานเขตอีกด้วย นอกจากนี้ยังจัดเมนูอาหารฯ ด้วยระบบ Thai School Lunch for BMA ในการจัดอาหารฯให้กับนักเรียนได้รับประทานทุกวัน ซึ่งอาหารที่จัดเมนูผ่านระบบจะแสดงค่าพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ และการจัดหาอาหารโดยสำนักงานเขตและโรงเรียนดำเนินการใช้วิธีจ้างเหมาจัดหาอาหารหรือซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหาร ให้กับนักเรียนตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้อำนวยการเขตดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเข้มข้นและจริงจังโดยเคร่งครัดต่อไป


ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าโรงเรียนในสังกัด ในเมนูอาหารไม่มีแกงหน่อไม้ดอง ส่วนแกงส้มเป็นแกงส้มผักรวม ดังนั้นอาหารของโรงเรียนจะมีคุณภาพและมีโภชนาการครบถ้วน เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch for BMA ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีการประเมินโภชนาการและคุณภาพอาหารและมีการสอบถามความต้องการของนักเรียนในการทำเมนูอาหาร โดยเน้นคุณภาพอาหาร โภชนาการครบ 5 หมู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อาหารกลางวันอาจจะไม่ถูกใจนักเรียนบางส่วนได้ ประกอบกับสำนักการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขต ให้กำกับ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเช้า/กลางวัน และให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for BMA ในการกำหนดรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์และแสดงค่าพลังงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบรวมทั้งตรวจสอบเมนูอาหารให้ตรงตามเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน โดยโรงเรียนได้แจ้งเมนูอาหาร โดยการติดที่บอร์ดทางเข้าโรงอาหารของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทราบเมนูอาหารประจำเดือนมิถุนายนอีกด้วย

นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารจัดการเรื่องอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีปริมาณเพียงพอ โดยจัดเมนูอาหารฯ ด้วยระบบ Thai School Lunch for BMA ให้กับนักเรียน ซึ่งอาหารที่จัดเมนูผ่านระบบจะแสดงค่าพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายการศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 ร่วมตรวจสอบคุณภาพอาหารและหมั่นเข้าไปดูแลโรงเรียนในสังกัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องปริมาณอาหารให้เพียงพอซึ่งทางโรงเรียนแจ้งว่าหากอาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียนไม่อิ่มสามารถเติมอาหารได้ตลอดเวลา


BMA confirms that lunches provided for students in its affiliated schools have good quality based on Thai School Lunch for BMA system

Mr. Sanon Wangsrangboon, Deputy Governor of Bangkok, talked about a social media post with photos mentioned about the quality of lunch for students in one of the BMA affiliated schools in Bang Khen District. He revealed that, after receiving this news, he had instructed the Education Department of the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) and Bang Khen District Office to inspect this matter. The Education Department issued a letter informing Bang Khen District Office to supervise, control and check the quality of breakfasts and lunches and to ask schools to work according to the Thai School Lunch for BMA system by setting food menu for each week and showing energy and nutrients that students will receive from each meal. This information must be posted in front of school canteen everyday so that parents and students know and check whether the food provided by schools for their students to eat each day is in accordance with the posted menu.
Moreover, the BMA has coordinated with related organizations to increase the strictness in inspecting and supervising the management of breakfasts and lunches for students in the BMA affiliated schools. The objective is to ensure that students receive healthy, clean and nutritious food at the sufficient amount. Environment and Sanitation Section and Education Section of the district office and Public Health Center 24 are assigned to work together in checking food quality and constantly and continuously visiting schools under their supervision with emphasis on amount of food that must be enough for the need of students.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น