ททท. จัดงาน The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ททท. จัดงาน The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศสอดรับ นโยบายปีท่องเที่ยวไทย 2565 พุ่งเป้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” ชวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล ชูจุดเด่น การแสดง Illumination Lighting Show ที่ทันสมัย ผสานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านของ ชายแดนใต้ และการออกร้านจ าหน่ายสินค้า อาหารพื้นถิ่น ชมวิถีชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการออก เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
นายสิรภพ ดวงสอดศรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เราใช้ “การท่องเที่ยว” เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และใช้ “การท่องเที่ยว” เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนของพี่น้องชาวนราธิวาส และ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งต่อหน่วยงานภาคีในพื้นที่ให้สานต่อสู่ความยั่งยืน ซึ่งพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งในด้านทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวและความหลากหลายทางวัฒนธรรม รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน

จากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาครัฐ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งธุรกิจโรงแรมที่พัก สายการบิน ร้านค้า ร้านอาหาร ส่วนราชการ สมาคม และชมรมด้านการท่องเที่ยว ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อผลักดันการเพิ่มอัตราเฉลี่ยการเข้าพักของโรงแรม
ทั่วประเทศให้สูงกว่าร้อยละ 55 รวมถึงการเพิ่มอัตราเฉลี่ยการโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศ ให้สูงกว่าร้อยละ 50 ภายในสิ้นปี 2565 นี้ ซึ่งงาน The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยให้เป้าหมายดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปแบบ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ สร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว ด้วยแนวคิด “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

นางสาว ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท. กำหนดจัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 จัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานี ณ บริเวณสวนเจ้าทะเล (ปัตตานีซีเก็ต), จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 ณ สวนสาธารณะสิรินธร อ.สุไหงโก-ลก และจังหวัดยะลา ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565 ณ สวนสาธารณะสนามช้างเผือก นำเสนอประสบการณ์สร้างความรู้สึกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือความคาดหมายที่นักท่องเที่ยว จะได้รับตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของรัฐบาล โดยนำจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาสร้างสรรค์ในรูปแบบการจัดงานเทศกาลและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งส่งเสริมการเพิ่มค่าใช้จ่ายในพื้นที่และวันพำนัก เพื่อก่อให้เกิดสร้างรายได้แก่ชุมชนในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงเพื่อให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มากมาย ทั้งภูเขา ทะเล น้ำตกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน รวมทั้งมีความ โดดเด่นของอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น อย่างชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อาหาร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประกอบกับการ ผ่อนคลายด้านการคมนาคม ได้แก่ การเปิดด่านชายแดนด่านสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ (ท่าเรือ) และด่านบูเก๊ะตา การเปิดเส้นทางเดินรถไฟไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้ และการเปิดท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ยิ่งเป็นปัจจัย สนับสนุนให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น


งาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการ จากทางภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความ ทันสมัย ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ภายในงานตื่นตาตื่นใจไปกับ Illumination Lighting Show การแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของชายแดนใต้ อาทิ จังหวัดปัตตานี พบกับวงอานัสและวงพัทลุง จังหวัดนราธิวาส พบกับวง L.กฮ และวงแฮมเมอร์ จังหวัดยะลา พบกับวงกางเกงและวงแทมมะริน ก่อนจะเลือกซื้ออุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และอิ่มอร่อย ในโซนอาหารท้องถิ่น หรอยแรง แดนใต้จากร้านอาหารในพื้นที่ อาทิ กะเฉดเว้ยเฮ้ย ทอดมันปลามารยานิง ขนมจีบลอยน้ ามัยมูน ยานี- ยุทธ ข้าวหลาม ปัตตานี ดาเนีย กือโปะ กะเย๊าะไหมไฮโซ บังเลาะไข่ปลาหมึกทอด บ้านขนมมาดา ร้านปอเปี๊ยะ เนื้อวากิว ลาเต๊ะลูกชิ้นปลา เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” จัดขึ้นภายใต้มาตรการ สาธารณสุขและมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโค วิด-19 ครบ 2 เข็ม (ครบโดส) และแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ยัง มี มาตรการการคัดกรองอุณหภูมิ และ ผู้ ร่ วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT อย่างเคร่งครัด

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น