ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate Art Contest ผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศในเวทีโลก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate Art Contest ผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศในเวทีโลก

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.65 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate (Ozone2Climate Art Contest) โดยมีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้สะท้อนความคิด Ozone2Climate ผ่านผลงานศิลปะ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน และประชาชน

การประกวดผลงานศิลปะในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. ภาพถ่าย
2. ภาพวาด
3. ออกแบบกราฟิก
โดยแต่ละประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ
1. ระดับเยาวชน สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
2. ระดับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
​โดยการรับสมัครผลงานจากทั่วประเทศ ทั้งนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดรวมมากกว่า 600 ผลงาน และได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ อาจารย์รชฎ วิสราญกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณณรงค์ จรุงธรรมโชติ (ขวด ขายหัวเราะ) รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร ที่ปรึกษาด้านอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล กรมโรงงานอุตสาหกรรม และคุณนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งนี้จากการคัดเลือกและตัดสินผลงานทำให้ได้ผู้ชนะเลิศ และส่งผลงานเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในนาม ประเทศไทย
• การประกวดภาพถ่าย
รางวัลชนะเลิศ : ระดับเยาวชน สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
ด.ญ. ขวัญข้าว เจริญชัยนพกุล​
รางวัลชนะเลิศ : ระดับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์​

• การประกวดภาพวาด
รางวัลชนะเลิศ : ระดับเยาวชน สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
ด.ญ. ภิมวรีย์ ดวงแดง และ ด.ญ. ณัฏฐ์ชยธร ตรึงธวัชชัย​​
รางวัลชนะเลิศ : ระดับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
นางสาววิกาวี รัตตมณี​​
• การประกวดออกแบบภาพกราฟิก
รางวัลชนะเลิศ : ระดับเยาวชน สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
ด.ญ. สิริกร ส่องสุวรรณ​​
รางวัลชนะเลิศ : ระดับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
นายสุทัศน์ ปาละมะ
​โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะส่งผลงานชนะเลิศในแต่ละระดับ และประเภท เข้าแข่งขันการประกวดในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 34 ประเทศ ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ได้กำหนดการให้คะแนนจากการโหวต 3 ช่องทาง ได้แก่ 30% จากประชาชนทั่วไป 35% จากเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์โอโซนในแต่ละประเทศ 35% จากคณะกรรมการตัดสิน

ซึ่งประกอบด้วย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชน ช่วยโหวตและช่วยประชาสัมพันธ์การโหวตให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในนาม ประเทศไทย ชนะการประกวด ในระดับเอเชียและแปซิฟิก โดยจะเริ่มโหวตตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 ที่เว็บไซต์ www.ozone2climate.org
อย่างไรก็ตาม พิธีมอบรางวัลและประกาศผลการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate (Ozone2Climate Art Contest) จัดขึ้นวันเดียวกันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะส่งเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในนาม ประเทศไทย ต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล รวมถึงกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานที่ชนะการประกวดด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น