นายกฯ เป็นประธาน Kick off สูงวัย ใจสมาร์ท ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 4 มิติ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นายกฯ เป็นประธาน Kick off สูงวัย ใจสมาร์ท ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 4 มิติ

นายกฯ เป็นประธาน Kick off สูงวัย ใจสมาร์ท โครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 4 มิติ ชื่นชมผู้สูงอายุร่วม นำความรู้ ประสบการณ์ ช่วยเหลือสังคม เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ

เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดตัว (Kick off) สูงวัย ใจสมาร์ท โครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้สูงอายุภายในหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีรับชมการจัดกิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสัญญาณสดจากการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก ศรีษะเกษ และพัทลุง โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและติดตามมาโดยตลอด โดยในปี 2565 มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร และมากกว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของเด็กในวัยเรียน ทุกภาคส่วนจึงหันมาให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงวัย รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลและวางรากฐานที่ดีให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า เพราะผู้สูงวัยทุกคนนับเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของชาติ เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ และเป็นส่วนเติมเต็มในการพัฒนาสังคมร่วมกับคนในช่วงวัยอื่น ๆ โดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นรากฐานให้เกิดการพัฒนาขับเคลื่อนอย่างรอบด้าน

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความชื่นชมที่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงวัย และร่วมมือร่วมใจกันช่วยพัฒนาทั้งทักษะ ความรู้ ความพร้อมของการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ เพื่อให้ผู้สูงวัยอยู่อย่างมีความสุขและสร้างคุณค่าได้ โดยให้ความสำคัญจัดกิจกรรมเพื่อกลุ่มผู้สูงวัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และยังได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ 2) มิติเศรษฐกิจ การสร้างรายได้และการออม 3) มิติสภาพแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และ 4) มิติสังคม การสร้างชุมชนสังคมอบอุ่น ปลอดภัยและการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี สามารถดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ มีความครอบคลุมปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็น อีกทั้งยังมีการต่อยอดถึงการอยู่ร่วมกันและการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สำหรับสังคมผู้สูงวัยด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า จากการที่ผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัดได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เหมาะสมทั้งการดูแลตนเอง การรวมกลุ่มเพื่อสร้างสังคม สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นพร้อมทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ นับเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลผู้สูงวัย ที่ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติตั้งแต่วัยทำงานจนถึงวัยเกษียณ และนายกรัฐมนตรีขอบคุณและประทับใจที่ผู้สูงวัยทุกคนยังคงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังในการขับเคลื่อนชีวิตวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ทำให้เกิดประโยชน์และช่วยเหลือสังคมได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอย่างยิ่ง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันทำพิธีเปิดงาน แล้วนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธนิทรรศการภายในงานที่จัดแสดงให้เห็นถึงการมีศักยภาพของผู้สูงอายุที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม อาทิ ชมการแสดงลีลาศจากผู้สูงอายุ ชมกิจกรรมผู้สูงอายุดนตรีบำบัด อังกะลุงไม้ไผ่ โดยนายกรัฐมนตรีได้ทดลองเล่นเครื่องดนตรีอังกะลุงไม้ไผ่ ร่วมกับ กศน. เขตคลองสามวา ชมการขายของผ่านวิธีการไลฟ์สด และการทำที่แขวนผ้า กล่องใส่ของจากพัสดุรีไซเคิล โดย กศน. เขตสายไหม ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น