“เฉลิมชัย” เปิดงานสัมมนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตร เสริมทัพการทำงานแบบมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

“เฉลิมชัย” เปิดงานสัมมนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตร เสริมทัพการทำงานแบบมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่..00เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 65 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อกม.) และมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ ว่า อาสาสมัครเกษตรถือเป็นบุคคลที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ของทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ข้อมูลโครงการพัฒนาต่าง ๆ 


รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการให้บริการทางการเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นผู้ให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา นอกจากนี้ อาสาสมัครเกษตรยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสามารถดำเนินการเยียวยา ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล


"การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความรู้และแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และ อกม. ที่เป็นตัวแทนในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นระบบการทำงาน เทคโนโลยี นวัตกรรม การสื่อสารออนไลน์ รวมถึงมาให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน เพราะว่า อกม. ทำงานเหมือนจิตอาสา เป็นการทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น การอบรมนี้จึงจะเป็นกำลังใจและเป็นประโยชน์ต่อ อกม. สำหรับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครเกษตร โดยหน่วยงานในสังกัด 16 หน่วยงาน จะมีอาสาสมัครเกษตรที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกร เพื่อเป็นตัวแทนเกษตรอาสาที่จะเข้าไปสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ที่รัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการให้แก่เกษตรกร ประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกษตรกรควรได้รับ รวมทั้งการป้องกันภัย การสำรวจความเสียหาย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการอย่างเป็นทางการให้กับอาสาสมัครเกษตร อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยากเห็น อกส. ปฏิบัติหน้าที่อย่างภาคภูมิใจและมีความสุข จึงพร้อมสนับสนุนการทำงานและมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ อกม. ได้รับค่าตอบแทนที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานต่อไป" ดร.เฉลิมชัย กล่าวด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัครเกษตรมีโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่ได้รับการคัดเลือกจากอาสาสมัครเกษตรสาขาต่าง ๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรตามลำดับ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรตามบทบาทหน้าที่ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการเกษตร และเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่


สำหรับการจัดสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ในวันนี้ มีผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจาทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 ราย เข้าร่วมงาน โดยภายในงานฯ จะมีการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ระดมความคิด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรแบบมีส่วนร่วม มีการจัดแสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตร ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเกษตรที่มีจิตอาสาและเป็นผู้มีคุณูปการต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศอย่างดีเสมอมาทั้งนี้ อาสาสมัครเกษตรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งตามลักษณะการให้บริการทางการเกษตร มีจำนวน 16 สาขา ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง ครูบัญชีอาสา ประมงอาสา อาสาปศุสัตว์ หมอดินอาสา อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาสาสมัครชาวนาชั้นนำ อาสาสมัครครูยาง สารวัตรเกษตร หม่อนไหมอาสา Q อาสา และเกษตรหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน และคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านละ 1 คน เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้ามาทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการข้อมูล การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปฏิบัติงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย สิ่งสำคัญยิ่งของอาสาสมัครเกษตร คือ ความเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย ทำงานด้วยจิตอาสา ดังคำกล่าวที่ว่า “รวดเร็ว ทั่วถึง แม่นยำ นำความรู้ สู่บริการ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร”


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น