วธ. เอาใจวัยรุ่นเล่าประวัติศาสตร์ผ่านลายเส้นการ์ตูน เตรียมจัดทำหนังสือ “ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับการ์ตูน” เข้าใจง่าย สนุก ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตบุคคล แหล่งอารยธรรม..99 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วธ. เอาใจวัยรุ่นเล่าประวัติศาสตร์ผ่านลายเส้นการ์ตูน เตรียมจัดทำหนังสือ “ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับการ์ตูน” เข้าใจง่าย สนุก ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตบุคคล แหล่งอารยธรรม..99


วธ. เอาใจวัยรุ่นเล่าประวัติศาสตร์ผ่านลายเส้นการ์ตูน เตรียมจัดทำหนังสือ “ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับการ์ตูน” เน้นเนื้อหาเข้าใจง่าย สนุก ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตบุคคล แหล่งอารยธรรม มรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สร้างจิตสำนึกรักชาติ ความภาคภูมิใจความเป็นไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดอย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทยผ่านกิจกรรม โครงการ สื่อต่างๆ ไปสู่ประชาชน ล่าสุด วธ. จึงได้เตรียมจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับการ์ตูน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยในแต่ละยุคสมัย อาทิ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นต้น เพื่อจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สืบทอดมั่นคงมาอย่างยาวนาน สร้างจิตสำนึกรักชาติ ความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติไทย ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจของประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาอดีต เข้าใจปัจจุบัน และสามารถนำประวัติศาสตร์สร้างสรรค์อนาคตต่อไปได้

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ขณะนี้ วธ.อยู่ระหว่างการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยฉบับแรกเป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย ด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เอกสารและหนังสือ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ไทย จากกรมศิลปากร และร่วมกับนักวาดการ์ตูนและนักเขียนการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ และนางประภาสินี เจริญสกุลชัยพร เป็นต้น เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำหนังสือ รวบรวม และเรียบเรียงต้นฉบับ รวมทั้งเพื่อพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาต้นฉบับให้ถูกต้อง เรียบร้อย และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยภายในหนังสือจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย สมัยสุโขทัย เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ บุคคลสำคัญ แหล่งอารยธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและการค้า สังคม การชลประทาน ศาสนาและพระภิกษุรูปสำคัญ วัฒนธรรมและประเพณี ลายสือไทย วรรณกรรมและปรับไตรภูมิพระร่วง สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรม

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า หนังสือ“ประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับการ์ตูน” เป็นหนังสือที่จะทำให้เด็ก เยาวชนมีความสนใจศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ได้อย่างเพลิดเพลิน และเข้าใจง่ายด้วยตัวละครในวัยที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งตัวละครหลักจะเป็นนักเรียนที่ดำเนินเรื่องราวการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีภาพสีสันสวยงาม มีการใช้ภาษาที่สละสลวยซึ่งจะสร้างความรับรู้และความเข้าใจ ให้ทั้งความบันเทิง และความรู้ควบคู่กัน ทั้งนี้ วธ.คาดว่าจะเผยแพร่ภายในปี 2565 และจะแจกจ่ายหนังสือนี้ไปยังห้องสมุด โรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้อ่านเพื่อค้นคว้าหาความรู้ อีกทั้งยังได้จัดทำหนังสือนี้ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book อี-บุ๊ก) เพื่อการเข้าถึงอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น