พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน...999 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน...999
เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น 2 หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา เวลา 10.00 น. นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน จำนวน 4 ประเภท คือ 1) รุ่นอายุ 6 - 9 ปี 2) รุ่นอายุ 10 - 12 ปี 3) รุ่นอายุ 13 - 15 ปี และ 4) รุ่นอายุ 16 - 18 ปี รวมรางวัลทั้งสิ้น 32 รางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุระหว่าง 6 – 18 ปี ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) มีทักษะชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานด้านศิลปะ มีความเข้าใจความแตกต่าง รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคน ในทุกมิติและในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีทักษะชีวิตสามารถเติบโตเป็นอนาคตของชาติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งแนวคิด และแนวปฏิบัติได้ สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องดำรงคงไว้คือความเป็นคนไทย ชาติไทย จึงนำเอาศิลปะการวาดรูป ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้จินตนาการ ค้นหาตัวตนอย่างไม่มีขีดจำกัด ผ่านโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม


กรมกิจการเด็กและเยาวชน เริ่มดำเนินการประกวดวาดภาพตั้งแต่ปี 2562 ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ต่อมาในปี 2563 ดำเนินการประกวดวาดภาพ โดยขยายพื้นที่เป็น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะให้กับเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการประกวดวาดภาพเป็นปีที่ 3 ในปี 2565 ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน หัวข้อการประกวด “แผ่นดินเดียวกัน” 


แบ่งประเภทการประกวด เป็นประเภทอายุ 6 - 9 ปี อายุ 10 - 12 ปี อายุ 13 - 15 ปี และอายุ 16 - 18 ปี มีผู้สนใจส่งผลงานจำนวนทั้งสิ้น 140 ชิ้น มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 32 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ 2 รางวัล และรางวัลชมเชย ประเภทละ 5 รางวัล โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจาย์นาวิน เบียดกลาง และอาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร อาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวลำพู กันเสนาะ ศิลปินอิสระ และนายธนัช พรหมเมตตา ผู้จัดการสถาบันสอนศิลปะเด็ก บ้านศิลปะสีโป๊ว สตูดิโอ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพฯ ในครั้งนี้ สำหรับสถานที่ในการมอบรางวัลวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการผลงานของผู้ชนะการประกวดวาดภาพฯ ระหว่างวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น 2 หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานศิลปะของเด็กๆสามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของไทยได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรม ค่านิยม ถิ่นกำเนิดได้อย่างงดงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น