ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมส่งมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าประจำถิ่นทั่วประเทศแก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 90 พรรษา "พระพันปี" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมส่งมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าประจำถิ่นทั่วประเทศแก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 90 พรรษา "พระพันปี"


ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมส่งมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าประจำถิ่นทั่วประเทศ ให้แก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่  22 ก.ค. 65 เวลา 07.40 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ทำพิธีส่งมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีที่ประดิษฐ์จากผ้าประจำถิ่น ให้แก่ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ นายสันติธร ยิ้มละมัย นายอภินันท์ เผือกผ่อง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี เป็นที่ประจักษ์ชัดเป็นที่รับรู้ของคนไทยและคนทั่วทั้งโลกว่า พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ ตรากตรำพระวรกาย ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลและด้วยพระเมตตา เพื่อมุ่งหวังให้พสกนิกรชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีครอบครัวที่อบอุ่น มีสังคมที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมีความเอื้ออาทรต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกรณีกิจในด้านการส่งเสริมผ้าไทย ที่ได้ฟื้นคืนชีวิตลมหายใจของผ้าไทยให้กลับคืนมาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับพสกนิกรของพระองค์ท่าน ซึ่งได้ทรงริเริ่มเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2515 เป็นต้นมา ก่อกำเนิดจัดตั้งขึ้นเป็น “กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อที่จะนำเอางานหัตถศิลป์ หัตถกรรม โดยเฉพาะผ้าไทยมาเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ เกื้อกูลเงินรายได้ พร้อมทั้งทรงช่วยหาช่องทางจำหน่าย นำรายได้คืนสู่ครอบครัวของพสกนิกรผู้ทอผ้าในถิ่นต่าง ๆ

“เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี รัฐบาลได้กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่องาน “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love for the Nation” ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียติฯ โดยการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าประจำถิ่นของจังหวัด เพื่อนำมาประดับตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้ง 76 จังหวัด ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าประจำถิ่นของแต่ละจังหวัด เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าบาติก ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดย้อม จังหวัดละ 90 ตัว โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ทุกคนทำด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข เพื่อเป็นตัวแทนแห่งความจงรักภักดีของประชาชนในทุกจังหวัด นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประดิษฐ์ผีเสื้อในนามประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวแทนแห่งความจงรักภักดี จำนวน 90 ตัว แต่เนื่องจากเมื่อข้าราชการและภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศได้รับทราบถึงการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสอดคล้องต้องกับความรู้สึกคนทั้งชาติที่ต่างคิดถึงพระองค์ท่าน และอยากทำความดีถวายแด่พระองค์ท่าน จึงเกิดเป็นสายธารแห่งความจงรักภักดีที่ทุกคนต่างตั้งใจมาช่วยกันมุ่งมั่นตั้งใจประดิษฐ์ผีเสื้อเป็นจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในวันนี้จะได้ทำการส่งมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,545 ตัว ให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ เพื่อนำไปประดับตกแต่งและประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้คนทั้งโลกได้รับรู้รับทราบว่าคนไทยทั้ง 77 จังหวัด ระลึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “องค์พระแม่แห่งแผ่นดิน” อย่างไม่รู้ลืม” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา พวกเราได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในเดือนนี้ (เดือนกรกฎาคม) เป็นเดือนมหามงคลที่พวกเราได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเราจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ถวายแด่องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งการร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าประจำถิ่นของแต่ละจังหวัดในครั้งนี้ เป็นการพร้อมใจกันของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ เพราะ “ผีเสื้อ” นอกจากจะเป็นแมลงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และความสวยงาม แล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพี่น้องสตรีไทยที่เป็นช่างทอผ้าได้มีอาชีพ มีรายได้

“ผีเสื้อทุกตัวมาจากใจพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ร่วมร้อยหัวใจด้วยความจงรักภักดี และจะขอร่วมทำความดีถวายพระองค์ท่าน “เราจะทำความดีถวายจนกว่าชีวิตจะหาไม่”” ดร.วันดีฯ กล่าวเน้นย้ำ

ด้าน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายพิธีการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ มารับมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีที่พี่น้องข้าราชการ ตลอดจนภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการประดิษฐ์ขึ้นจากผ้าประจำถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่องาน “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love for the Nation” ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และฝากความขอบคุณและความปรารถนาดีมายังชาวมหาดไทยและภาคีเครือข่ายทุกท่าน มาถึงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยรวมถึงเพื่อนข้าราชการและพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีนี้ ทั้งนี้ โดยส่วนตัวต้องขอชื่นชมในความตั้งใจของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยและท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รวมถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ต่างมุ่งมั่นขับเคลื่อนปฏิบัติราชการในฐานะข้าราชการที่มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดมา ร่วมกับพี่น้องข้าราชการในทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ในปี 2565 นี้เป็นปีที่มีวาระพิเศษหลายโอกาส ได้แก่ 1) ครบ 240 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 2) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และ 3) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งของพวกเราชาวไทยทุกคน โดยในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี อาทิ การจัดทำสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ การจัดพิธีอุปสมบทถวายพระราชกุศลทั่วประเทศ 910 รูป ซึ่งทุกกิจกรรมต่างได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากกระทรวงมหาดไทย และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยในวันที่ 1 และในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นี้ จะเป็นอีกวันสำคัญที่พวกเราคนไทยทั่วทั้งโลกจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ทั้งพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ส่วนกลางที่ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด และในต่างประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย รวมถึงภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ พระผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน ได้ร่วมกันริเริ่มโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย ทั้งการสวมใส่ผ้าไทย การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยความจงรักภักดี โดยพร้อมเพียงกัน


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น