“ก.เกษตรฯ”จับมือ”หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ”ตั้งกลไกใหม่”กรกห.”สู่เป้าหมายประเทศมหาอำนาจอาหารภายในปี 2030 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

“ก.เกษตรฯ”จับมือ”หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ”ตั้งกลไกใหม่”กรกห.”สู่เป้าหมายประเทศมหาอำนาจอาหารภายในปี 2030

เมื่อวันที่21ก.ค.65ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยในวันนี้ ณ ห้องประชุม อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการลดความเหลื่อมล้ำด้วย3แนวทางการ(3 Value Chains)คือการค้า&การลงทุน เกษตร&อาหารและท่องเที่ยว&บริการเพื่อขับเคลื่อนBCGและESG Modelเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนภายใต้การขับเคลื่อนของ29คณะกรรมการยุทธศาสตร์12คณะทำงานโดยโครงสร้างเครือข่ายได้แก่ หอการค้า76จังหวัด สมาคมการค้า144สมาคม หอการค้าต่างประเทศ40ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าและYECรวมสมาชิก114,849รายซึ่งหอการค้าทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกันนั้น รองประธานหอการค้า ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา และดร.ขนินทร์ ชริศราพงษ์ กก.บห. รวมทั้งนส.ณัฏฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยนำเสนอประเด็นการหารือ
1. การปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการสร้างเกษตรมูลค่าสูง
2. การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022
3. การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต
4. การส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ไทย (โคเนื้อ)
5. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Foods)
ทางด้านนายอลงกรณ์ ได้กล่าวถึง 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แก่ 1.การตลาดนำการผลิต 2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3.นโยบาย 3s Safety Security and Sustainability เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน 4.ยุทธศาสตร์เชิงรุกสร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย และ5.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในการเดินหน้าสู่เป้าหมายประเทศส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารท็อปเทนของโลกและมหาอำนาจอาหารภายในปี2030 พร้อมกับเสนอกลไกความร่วมมือในรูปคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หริอ กร.กห. เช่นเดียวกับที่ได้จัดตั้งกรกอ.คือคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าฯ.ได้แสดงความเห็นด้วยและยินดีที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมต่อไป
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงประเด็นความร่วมมืออื่นๆเช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนา NSW (Trade & Services4.0) ,มาตรการสุขอนามัยSPS และมาตรการปกป้องทางการค้า , การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ,โครงการ The Brand Projectสู่เกษตรมูลค่าสูง ,โครงการพัฒนาตลาดและร้านค้าเกษตรออนไลน์และออฟไลน์ ,โครงการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร ,โครงการส่งเสริมระบบประมูลสินค้าเกษตร ,โครงการพัฒนาระบบความเย็น (Cold Chain) , โครงการ GMP plus ,โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองและชนบท ,โครงการพัฒนาโลจิสติกส์การค้า , ความร่วมมือด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร , การสนับสนุนการค้าและการกระจายผลไม้และสินค้าเกษตรเช่นการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ , การพัฒนาแรงงานและการส่งเสริมการศึกษาภาคเกษตรโดยมหาวิทยาลัยหอการค้า , การผนึกความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่(YSF)กับนักธุรกิจรุ่นใหม่(YEC)ตลอดจนการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(ศูนย์AIC)77จังหวัดและศูนย์ความเป็นเลิศ23ศูนย์ซึ่งมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งมีหอการค้าจังหวัดเป็นกรรมการบอร์ดAICเพื่อต่อยอดการพัฒนาธุรกิจเกษตรเช่นสตาร์ทอัพเกษตรและเอาเอ็มอี.เกษตรในแต่ละจังหวัด เป็นต้น
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ดร. ดาเรศร์ กิตติโยภาส คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) น.ส.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมและผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้แทนสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เข้าร่วมด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น