กทม. ประสานความร่วมมือการเคหะฯแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในเมืองหลวง สานนโยบายกรุงเทพฯ 15 นาทีและเพิ่มพื้นที่สีเขียว - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กทม. ประสานความร่วมมือการเคหะฯแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในเมืองหลวง สานนโยบายกรุงเทพฯ 15 นาทีและเพิ่มพื้นที่สีเขียว


เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 เวลา 17.00 น. : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการเคหะแห่งชาติ กับนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ แและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 1 การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการพูดคุยเบื้องต้นในการหารือด้านความร่วมมือระหว่างกทม.กับการเคหะแห่งชาติ ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การหาที่พักอาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในกรุงเทพฯ การแก้ปัญหาคนไร้บ้านให้ได้มีที่พักอาศัยใกล้กับสถานที่ทำงาน ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เรื่องบ้านมั่นคง รวมถึงการแก้ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะของประชาชน ซึ่งทุกปัญหาเป็นนโยบายที่กทม.ต้องดำเนินการโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ยังหารือถึงนโยบายกรุงเทพฯ 15 นาที ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องได้รับความร่วมมือจากการเคหะแห่งชาติที่มีที่ดินอยู่ในชุมชนต่าง ๆ หรือสถานที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ หากประสงค์ให้กทม.นำมาทำเป็นสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะใกล้บ้านและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และครอบคลุมไปถึงความร่วมมือในการให้กทม.เข้าไปแก้ปัญหาน้ำท่วมในชุมชนที่ได้รับความนิยมเดือดร้อนและร้องเรียนเข้ามา เพื่อเข้าไปปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำหรือเข้าไปขุดลอกท่อในชุมชน ซึ่งบางทีเป็นที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ก็จะเกิดความร่วมมือกันในอนาคต รวมถึงโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นของกทม. ซึ่งขณะนี้มีผู้มีความประสงค์ร่วมโครงการปลูกต้นไม้แล้วกว่า 1, 300,000 ต้น แต่ติดปัญหาตรงไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกต้นไม้ ซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือการเคหะแห่งชาติหากมีความประสงค์จะร่วมให้สถานที่เพื่อใช้ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนในการดูแลของการเคหะแห่งชาติ ก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างกทม.กับการเคหะแห่งชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และ พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 131,434 หน่วย ประกอบด้วย สุขประชา 572 หน่วย ฟื้นฟูเมืองดินแดง 1,581 หน่วย เคหะชุมชนและบริการชุมชน 4,180 หน่วย เอื้ออาทร 48,458 หน่วย และเคหะชุมชน จํานวน 76,643 หน่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น