พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดทอง เขตบางพลัด กทม.00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดทอง เขตบางพลัด กทม.00

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ชุมชนวัดทอง  เขตบางพลัด นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดทองเขตบางพลัดเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคม

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์   อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การพัฒนาและสร้างความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างหลักประกันทางสังคม  ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม และยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคมเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ” 

ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทำหน้าที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ครอบคลุมทั้งทางด้านการสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม  โดยให้บริการประชาชนเป้าหมายทุกช่วงวัย จากสถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กระทรวง พม.จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ อย่างไร  ก็ตามยังมีประชาชนที่เข้าไม่ถึงบริการสวัสดิการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดังนั้น กระทรวง พม. จึงได้มีนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจด้านสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงผลักดันให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดทอง เขตบางพลัด

โดยจะเป็นศูนย์ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคม ภายใต้แนวคิด “มีปัญหาทางสังคมมาพบ จบที่เดียว” เป็นการให้บริการเชิงรุกและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เปลี่ยนจากการพึ่งพิง ให้เป็นพอเพียง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service) 

สำหรับการเปิดศูนย์ฯ ในวันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายของหน่วยงานต่างๆ เช่น นิทรรศการ           ให้ความรู้ เรื่องสิทธิและสวัสดิการ การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับสมัครงาน กิจกรรมให้ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. กิจกรรมด้านสุขภาพและแนะนำการใช้เทคโนโลยี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยวิทยากรคลังปัญญาผู้สูงอายุ กิจกรรมดนตรีโดย วงดุริยางค์ควีนเต็ทดนตรีผสม 5 ชิ้น การมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก (ผส.) จำนวน   15 ราย  เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (พก.) 5 ราย เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย (พส.) 5 ราย และมอบถุงยังชีพ  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น