กระทรวงแรงงาน จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนากำลังแรงงานเทียบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กระทรวงแรงงาน จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนากำลังแรงงานเทียบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ D


กระทรวงแรงงาน  โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บูรณาการฝึกอบรม จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนากำลังแรงงาน


นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการภารกิจร่วมกัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันเชื่อมโยงการฝึกอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผลักดันให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ยกระดับฝีมือ เสริมทักษะ และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันผลักดันให้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นที่ยอมรับในระบบการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานและหลักสูตรฝึกอบรมที่ประชาชนสนใจ สมัครฝึกออนไลน์ผ่านระบบ E-Workforce Ecosystem โดยจะแต่งตั้งคณะทำงานการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


นายประทีป กล่าวต่อไปว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาคนให้มีฝีมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับเทคโนโลยี สร้างโอกาสทางการค้า การผลิต และการแสวงหาเส้นทางอาชีพใหม่ ๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และการให้การรับรองสมรรถนะ เพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด  ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดรับกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่อนาคต


นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพถือเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศ ที่ให้การรับรองคนด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังแรงงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เข้าสู่การวัดระดับจากมาตรฐานอาชีพ ที่ถูกกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญในอาชีพครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และสิทธิเทียบเท่าคุณวุฒิทางการศึกษา ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพด้วย ก็จะสามารถนำไปเทียบเคียงกับคุณวุฒิทางการศึกษาได้ด้วย โดยมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงของทักษะด้านอาชีพกับความรู้ในภาคการศึกษา จึงเป็นประโยชน์กับแรงงานมากขึ้น ทำให้มีทั้งคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน และยังสามารถเทียบเคียงคุณวุฒิทางการศึกษาได้ด้วย ซึ่งในอนาคต การเทียบเคียงดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad