ตรวจพื้นที่ทำการค้าถนนสังคโลก สำรวจพื้นที่นอกจุดผ่อนผันถนนลูกหลวง ตรวจติดตามค่าฝุ่นละออง PM2.5 สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็ง ม.นวมินทราชาธิราช เยี่ยมชมต้นแบบคัดแยกขยะชุมชนสื่อสารสะพานแดง ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ BFC เขตดุสิต - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตรวจพื้นที่ทำการค้าถนนสังคโลก สำรวจพื้นที่นอกจุดผ่อนผันถนนลูกหลวง ตรวจติดตามค่าฝุ่นละออง PM2.5 สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็ง ม.นวมินทราชาธิราช เยี่ยมชมต้นแบบคัดแยกขยะชุมชนสื่อสารสะพานแดง ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ BFC เขตดุสิต

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.65 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตดุสิต เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่ทำการค้าถนนสังคโลก ซึ่งย้ายผู้ค้าจากฝั่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล มาอยู่ฝั่งกรมตรวจสอบภายในกองทัพบก ให้ทำการค้าเพียงฝั่งเดียว ทางเท้ากว้าง 3 เมตร ความยาวจุด 210 เมตร จัดแผงผู้ค้า ขนาด 1 x 2 เมตร เวลาทำการค้า 06.00-17.00 น. จำนวนผู้ค้า 78 ราย ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ต้นโพธิ์ถึงทางเข้าบ้านเลขที่ 157/15 ความยาว 57 เมตร ผู้ค้า 11 ราย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ทางเข้าบ้านเลขที่ 157/15 ถึงทางเข้าบ้านเลขที่ 157/13 ความยาว 34 เมตร ผู้ค้า 13 ราย ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ทางเข้าบ้านเลขที่ 157/13 ถึงทางเข้าดุสิตคอนโดอเวนิว ความยาว 100 เมตร ผู้ค้า 46 ราย ช่วงที่ 4 ตั้งแต่ทางเข้าดุสิตคอนโดอเวนิว ถึงทางเข้ากรมตรวจสอบภายในกองทัพบก ความยาว 19 เมตร ผู้ค้า 8 ราย ตั้งเป็นรถเข็นและร่มรูปแบบเดียวกัน 


ช่วงที่ 5 พื้นที่ตั้งจุดล้างทำความสะอาดภาชนะรวมและบ่อบำบัดน้ำเสีย ความยาว 10 เมตร และที่ตั้งโต๊ะ เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 21 ชุด ความยาว 42 เมตร ทั้งนี้ เขตฯ จะดำเนินการร่วมกับม.นวมินทราชาธิราช โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตั้งบ่อดักไขมัน และจุดล้างรวมของผู้ค้า บริเวณหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในกองทัพบก และสำรวจพื้นที่ทำการค้า ผู้ค้านอกจุดผ่อนผัน ตลาดริมคลองผดุงกรุงเกษม (มหานาค) ถนนลูกหลวง จุดเริ่มต้นตั้งแต่สะพาน 7 จุดสิ้นสุดต้นโพธิ์ จัดแผงผู้ค้าขนาด 2 x 2 เมตร เวลาทำการค้า 06.00-24.00 น. จำนวนผู้ค้า 75 ราย ส่วนใหญ่จำหน่ายผลไม้ และผลไม้ดอง อย่างไรก็ตามเขตฯ จะหารือร่วมกับทางผู้ค้าและสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อพัฒนาตลาดมหานาคให้เป็นย่านการค้าต่อไป

จากนั้นติดตามการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชาธิราช ผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง NL development จำกัด มหาชน โดยมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้ 1.การกั้นล้อมอาคารที่ก่อสร้าง ด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 2.การผสมคอนกรีต การไสไม้ การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง จะต้องทำในพื้นที่ปิดล้อมหรือมีผ้าคลุม หรือวิธีการป้องกันอย่างอื่นที่เหมาะสม 3.การทำความสะอาดล้อรถยนต์ทุกชนิดที่เข้า-ออกสถานที่ก่อสร้าง การจัดหาบริเวณที่ใช้ล้างทำความสะอาดที่เหมาะสม 4.จัดทำฐานข้อมูลเฝ้าระวังค่ามาตรฐานควันดำรถบรรทุกที่เข้าออกไซต์งานก่อสร้าง และ 5. อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอการติดตั้งสปริงเกอร์ฝุ่นน้ำละออง 

ทั้งนี้ในพื้นที่เขตดุสิต มีอาคารที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 7 แห่ง ได้แก่ 1.สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชาธิราช 2.อาคารที่พักอาศัย ซอยอาคารสงเคราะห์ ถนนพิชัย 3.คอนโดศุภาลัย-ราชวัตร 4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 5.กรมการขนส่งทหารบก 6.คอนโดแลนด์แอนด์เฮาส์ 7.กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ซึ่งเขตฯ ได้จัดทำแผนการตรวจมาตรการและประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้เขตฯ ตรวจประเมินแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช่น โรงงาน สถานประกอบการ ไซต์งานก่อสร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน เพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษในอากาศ ตามมาตรการในการป้องกันฝุ่นละออง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ต่อมาเยี่ยมชมชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ ชุมชนสื่อสารสะพานแดง กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 มีพื้นที่ 30 ไร่ ประชากร 974 คน จำนวน 270 ครัวเรือน การบริหารจัดการขยะในชุมชน มีการแยกประเภทเป็นขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ โดยประสานทางเขตฯ เข้าไปจัดเก็บ เป็นระยะๆ สำหรับขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนนี้จะนัดหมายเขตฯ เข้าจัดเก็บตามรอบเวลา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้พักอาศัยในชุมชนเป็นอย่างดี สำหรับขยะทั่วไป รถเก็บขนมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บทุกวันในเวลาประมาณ 06.00 น. ส่วนวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกได้ มีการนำไปจำหน่ายและนำเงินมาเป็นกองทุน จัดทำธนาคารขยะ ทอดผ้าป่ารีไซเคิลนำเงินที่ได้รวมกันไปถวายวัด ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ประเภทยางรถยนต์เพื่อนำไปทำกระถางปลูกต้นไม้ ด้านขยะอินทรีย์ ส่วนใหญ่มีเกษตรกรมารับซื้อไปเลี้ยงสัตว์ บางส่วนนำมาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ โดยปัจจุบันมีการทดลองใช้ถังขยะไม่เทรวมนำร่องในชุมชน และมีจุดพักรวม ขยะที่ชัดเจน สำหรับปริมาณขยะทั้งหมดก่อนดำเนินการ 1,750 กิโลกรัม/วัน ปริมาณขยะทั้งหมดหลังดำเนินการ 1,500 กิโลกรัม/วัน ปริมาณขยะส่วนต่างที่ลดลง 250 กิโลกรัม/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ขยะอินทรีย์ 20 กิโลกรัม/วัน ขยะรีไซเคิล 40 กิโลกรัม/วัน รวมปริมาณที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 60 กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับทางชุมชนในเรื่องของการคัดแยกขยะ นำชุมชนสื่อสารสะพานแดงเป็นแบบอย่างชุมชนคัดแยกขยะ เพื่อให้ครบทั้ง 43 ชุมชนในพื้นที่เขตฯ

ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตดุสิต เป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยนำงานบริการของ 10 ฝ่ายในสำนักงานเขต ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายคลัง ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มาให้บริการรวมกันที่จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการและติดต่อราชการกับกรุงเทพมหานคร จองคิวหรือนัดหมายล่วงหน้าผ่าน Application “BMA Q” ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อประชาชนที่มารับบริการ

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตดุสิต สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม ชาวชุมชนสื่อสารสะพานแดง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

#เศรษฐกิจดี #สุขภาพดี #สิ่งแวดล้อมดี #บริหารจัดการดี

—–  (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad