ผู้บริหารกทม.ชี้แจงพร้อมเร่งรัดแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตบางซื่อ...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผู้บริหารกทม.ชี้แจงพร้อมเร่งรัดแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตบางซื่อ...D

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.65 นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่3) ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง

ในการประชุมวันนี้นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.เขตบางซื่อ ได้ตั้งกระทู้ถามสด เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนเส้นหลักในเขตบางซื่อ เนื่องด้วยไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ชำรุด อันนำมาซึ่งจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุ ทั้งคนเดินเท้าและผู้ที่ใช้ยานพาหนะเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดเหตุอาชญากรรมและอุบัติเหตุ จึงเป็นการเร่งด่วนที่กรุงเทพมหานครต้องเร่งแก้ไขปัญหาไฟส่องสว่าง

“พื้นที่ซอยวงศ์สว่าง ที่ได้ติดตามปัญหาไฟดับไปครั้งที่ผ่านมา ผู้บริหารกทม.ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แต่พบว่าบนถนนสายหลัก ถนนประชาราษฏร์สาย1-ใต้สะพานพระราม 7 มีปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลานานหลายเดือน ได้มีการร้องเรียนผ่านทุกช่องทางแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด รวมทั้งถนนประชาชื่นจากแยกประชาชื่นไปถึงนนทบุรี ระยะกว่า 5 กิโลเมตร ก็มีปัญหาไฟฟ้าดับเช่นกัน” ส.ก.บางซื่อ กล่าว

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการกรณีการไฟฟ้าดับ ว่า กรณีไฟฟ้าดับทั่วไปสำนักการโยธาจะมีหน่วยงานเพื่อเข้าแก้ไขโดยเร่งด่วน แต่กรณีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างจะต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ่อมแซม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขณะนี้ด้วย คาดว่าจะสามารถจ้างและดำเนินการได้ในเดือนมกราคม 66 ทั้งนี้การที่ไฟฟ้าดับบางดวงสำนักการโยธาจะเข้าซ่อมทันที แต่หากเป็นการดับทั้งถนนต้องใช้วิธีการจ้างเหมา ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการไว้แล้ว

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จะได้เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และปรับขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อต่อไป

ตั้งคกก.วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติเงินนอกงบประมาณ ก่อนรับหลักการ

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. …. เพื่อให้บริหารเงินนอกงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบวินัยการเงินการคลัง

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และงบประมาณ สภากทม. กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภากรุงเทพมหานครให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวในเบื้องต้น และได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานกทม.ที่เกี่ยวข้องพบว่า เงินนอกงบประมาณของกทม.มีเป็นจำนวนมาก โดยเป็นเงินที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่มีกฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร อาทิ เงินบำรุงการศึกษา เงินบำรุงโรงพยาบาล เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินกองทุนประกันสังคม คณะกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอนุมัติ การใช้เงินนอกงบประมาณในร่างข้อบัญญัติฯ
2.ควรกำหนดให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ กรุงเทพมหานครต้องรายงานการใช้จ่ายเงินและจำนวนเงินนอกงบประมาณคงเหลือของแต่ละหน่วยงานให้สภากรุงเทพมหานครทราบ
3.ควรกำหนดกรอบจำนวนเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานมีเหลือจ่ายได้ในแต่ละปี หากเกินกรอบดังกล่าวให้นำส่งเป็นเงินรายรับกรุงเทพมหานคร
4.ควรกำหนดให้เงินของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครเป็นเงินนอกงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ด้วย

นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย กล่าวว่า ควรมีการปรับตั้งแต่หลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัตินี้เพื่อให้มีความชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น ทุกหน่วยงานของกทม.มีเงินนอกงบประมาณทุกหน่วยงาน ยกเว้นหน่วยงานการพาณิชย์ เมื่อหน่วยงานได้เข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมการ ทำให้ทราบว่ามีเงินนอกงบประมาณจำนวนมาก อาทิ เงินบำรุงต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณมากที่สุดคือสำนักการแพทย์ และพบว่าเงินนอกงบประมาณมีไว้เพื่อให้หน่วยงานได้นำไปใช้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และอำนาจในการใช้เงินของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าควรส่งเงินดังกล่าวมาเป็นรายรับของกรุงเทพมหานครในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมถึงควรมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ได้รับมาบางส่วนให้กรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของผู้มอบคือการมอบให้กรุงเทพมหานครผ่านหน่วยงานผู้รับมอบ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงควรนำเงินดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไป

นายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท กล่าวว่า รายได้ของการพาณิชย์ เช่น สำนักงานตลาด สถานธนานุบาลไม่ได้รวมอยู่ในเงินนอกงบประมาณ ในขณะที่หน่วยงานดังกล่าวได้ขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในจำนวนที่มากกว่ารายรับ รวมถึงกรุงเทพธนาคมมีการบริหารจัดการรายรับ/รายจ่ายอย่างไร กรุงเทพมหานครไม่สามารถทราบได้ จึงควรมีการศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน

นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ส.ก.เขตดอนเมือง นายพุทธิพัชร์ ส.ก.เขตยานนาวา นายนวรัตน์ อยู่บำรุง ส.ก.เขตหนองแขม ได้กล่าวสนับสนุนหากสภากรุงเทพมหานครจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างข้อบัญญัติก่อนรับหลักการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทของสภากรุงเทพมหานครและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ….ก่อนรับหลักการ จำนวน 17 ท่าน กำหนดระยะเวลาการพิจารณา 30 วัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad