“สุชาติ”ปลุกเวทีการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 65 แลกเปลี่ยนความเห็น ในหัวข้อ “Modernizing SSO การบริการที่ทันสมัยกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ยั่งยืน” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

“สุชาติ”ปลุกเวทีการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 65 แลกเปลี่ยนความเห็น ในหัวข้อ “Modernizing SSO การบริการที่ทันสมัยกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Modernizing SSO การบริการที่ทันสมัยกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ยั่งยืน” พร้อมมอบโล่เกียรติคุณการให้บริการยอดเยี่ยมโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะกรรมการและอนุกรรมการของสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตน นักวิชาการ สื่อมวลชน ให้การต้อนรับ       นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนในโอกาสเป็นประธาน การประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2565 ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญ กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวงกว้างในประเทศ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาลในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ดำเนินนโยบายที่ยืดหยุ่น โดยการลดอัตราเงินสมทบ การนำส่งเงินสมทบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุง สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์และการให้บริการทางการแพทย์กรณีโรคโควิด-19 ในวันนี้ การจัดประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “Modernizing SSO การบริการที่ทันสมัยกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ยั่งยืน” จึงเป็นเวทีให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้มาปาฐกถาพิเศษ ที่มีมุมมองหลากหลาย เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกยุคหลังโควิด มาบรรยายให้กับผู้แทน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกันตน และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมแลกเปลี่ยนนานาทรรศนะ ในการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน อีกทั้งข้อแสดงความคิดเห็นทั้งหมด ยังส่งผลให้สำนักงานประกันสังคม ได้มีแนวทางพัฒนาการให้บริการ และสิทธิประโยชน์สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป      
ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจัดงานประชุมวิชาการในวันนี้ว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 450 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสำนักงานประกันสังคม สภาองค์กรนายจ้าง สภาองค์กรลูกจ้าง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดยรูปแบบการจัดประชุมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในช่วงเช้า มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-19” โดย นายดนุชา พิชยนันท์ (เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และต่อด้วยเรื่อง “หลักการประกันสุขภาพของคนไทย ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิด-19” โดย นายแพทย์ จเด็จ ธรรมธัชอารี (เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

สำหรับในช่วงบ่าย มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การบริการภาครัฐยุคใหม่” โดย นายปิ่นสาย สุรัสวดี (ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกรมสรรพากร) ต่อด้วยเรื่อง “การบริการภาคเอกชนที่ทันสมัย” โดย นายผยง ศรีวณิช (กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย) และปิดท้ายด้วยการเสวนา เรื่อง “Modernizing Service : Challenge and Transformation” โดย ผู้แทนจาก สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานได้จัดให้มีนิทรรศการทางวิชาการ เช่น การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือโควิด-19 ที่ผ่านมา พร้อมแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต และข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการ และสิทธิประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้ประกันตน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น