สมอ. สัญจร “ซุโข่ทัย” พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตชุมชน พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสให้ SMEs 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565

สมอ. สัญจร “ซุโข่ทัย” พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตชุมชน พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสให้ SMEs 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง


“สมอ. สัญจร” ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตชุมชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี ผลักดันให้ผลิตสินค้าและบริการตามมาตรฐาน มอก. มผช. และ มอก.เอส

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาภายใต้กิจกรรม “สมอ.สัญจร” ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดขึ้นตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อผลักดันให้ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคบรรลุผลตามเป้าหมาย และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับการมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้


ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม “สมอ.สัญจร” ที่จังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้เป็นการบูรณาการกิจกรรมหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ลงสู่พื้นที่ในส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ SMEs ผู้ผลิตชุมชน และร้านจำหน่าย รวมถึงสื่อมวลชน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้

1. การสัมมนาเรื่อง “มอก.9999 นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำมาตรฐาน มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนและชุมชนรอบข้างได้อย่างสันติและมีความสุข
2. การสัมมนาเรื่อง “ร้าน มอก.” จำหน่ายสินค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” โดยการให้ความรู้เรื่องการมาตรฐานแก่ร้านจำหน่าย ตลอดจนภารกิจการตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดของ สมอ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร้านจำหน่ายมีองค์ความรู้สามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานเข้ามาจำหน่ายในร้านของตนเองได้
3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทาง BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. การตรวจควบคุมตามกฎหมายพร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงสถานที่จำหน่าย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและข้อกฎหมายที่ถูกต้อง เพื่อกำกับดูแลและป้องปรามผู้กระทำผิด และเป็นการบูรณาการร่วมกันกับโครงการต่างๆ ของ สมอ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. การตรวจประเมินผู้ประกอบการมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรอง มอก.เอส
6. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หมู่บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.เอส 199-2565 การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว จาก สมอ. เมื่อวันนี่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งสินค้าในชุมชนยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้แก่ ผ้าขิด (มผช. 15/2557) ผ้าคลุมไหล่ (มผช. 246/2557) และกระเป๋าผ้า (มผช. 417/2558) ซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การทอเส้นด้าย และการยอมสีผ้า โดยใช้สีธรรมชาติ สู่การพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้


เลขาธิการ สมอ. ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “นอกจากการมาให้ความรู้ในวันนี้แล้ว ยังได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มอก.เอส เลขที่ 199-2565 แก่ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์ ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการร้านกาแฟ มอก.เอส เลขที่ 79-2562 ให้แก่ ร้านเฮือนลับแล และร้านม่อนลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันผสมสมุนไพร มอก.เอส เลขที่ 41-2562 ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนกรีนเฮิร์บ บ่อทอง จังหวัดพิษณุโลก ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย มอก.เอส เลขที่ 116-2565 ให้แก่ เรือนปั้นหยา รีสอร์ท และ ปั้นหยา รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ถือเป็นก้าวสำคัญของผู้ประกอบการที่จะพัฒนา ต่อยอด และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยสิ่งที่ตนเองถนัดอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และก่อให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น