CP RAM ร่วมกับชาวบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทาง FOOD 3S ขององค์กร ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ารวมกว่าล้านตัว ต่อเนื่องกว่า 11 ปี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

CP RAM ร่วมกับชาวบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทาง FOOD 3S ขององค์กร ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ารวมกว่าล้านตัว ต่อเนื่องกว่า 11 ปี
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู
กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด รวมถึงส่วนราชการ และชาวบ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินหน้าสานต่อโครงการ “ปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย” มุ่งหวังเพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศบนท้องทะเลไทย ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร โดยปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าในระยะ Young Crab ซึ่งเป็นระยะลูกปูม้าที่เหมาะกับการปล่อยลง สู่ทะเลที่มีโอกาสรอดสูง ณ บริเวณเกาะเสร็จ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จวบจนปัจจุบันรวมกว่าล้านตัว พร้อมปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะบริเวณโดยรอบพื้นที่เกาะ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทาง FOOD 3S ขององค์กรภารกิจขับเคลื่อนโครงการ “ปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย” หนึ่งในยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารของซีพีแรม ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปี ซึ่งจะเป็นกรณีศึกษาให้กับโครงการอื่น ๆ ในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management ที่เกิดผลตามแนวทาง FOOD 3S ขององค์กร (Food Safety, Food Security and Food Sustainability) โดยผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ อันได้แก่ ชาวประมง , บริษัท วิยะเครปโปรดักส์ จำกัด (ผู้แปรรูปเนื้อปู) , บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ผู้ผลิตอาหาร) และผู้บริโภค รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ผู้สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการอนุรักษ์คุ้มครอง และการพัฒนาการประมงปูม้าในท้องทะเลไทยบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น ซีพีแรมได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารของซีพีแรม โดยบุคลากรในองค์กรทุกคนได้มีส่วนร่วม และนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องครอบคลุมหลายด้าน เดินหน้าสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้าน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และบริษัทนอกจากนี้ ซีพีแรม ยังเปิดบ้านพาเยี่ยมชมโรงงานสุราษฎร์ธานี โรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่ รองรับการเติบโตของตลาดในภาคใต้ของประเทศไทย และช่วยเสริมสร้างศักยภาพการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและการสร้างงาน สร้างรายได้ในภูมิภาคขณะเดียวกันยังได้เข้าใกล้แหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นและช่วยให้อาหารที่ผลิตออกจากโรงงานกระจายไปสู่ร้านค้าในเวลาสั้นลงจากเดิมต้องใช้เวลา 6-7 ชม. ลดเหลือ 2-3 ชม.เท่านั้น ย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน โดยชูนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก จากพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าตลาดอาหารแช่เย็น มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ผู้บริโภคยอมรับอาหารพร้อมรับประทานในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ด้วยเป็นอาหารที่มีความอร่อย ปลอดภัย ในคุณค่าทางโภชนาการ และสะดวก ซีพีแรมจะยังคงไม่หยุดนิ่งในการร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคนตามปณิธานขององค์กรต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad