อว. ปลื้ม Reinventing University ภาคเหนือ พร้อมชูแม่ฟ้าหลวง มุ่งพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

อว. ปลื้ม Reinventing University ภาคเหนือ พร้อมชูแม่ฟ้าหลวง มุ่งพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ติดตามผลงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลุ่มการพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) ซึ่งเดินหน้าผลงานไปแล้วกว่า 80 – 90 เปอร์เซ็นต์ พร้อมตอบโจทย์แนวทางภารกิจการพลิกโฉมจากการแบ่งกลุ่มภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องที่สร้างผลงานเดินหน้าพร้อมก้าวสู่การพัฒนาภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบยั่งยืน


ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า (อว.) เดินหน้าผลักดัน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University ตอบรับกับโลกสมัยใหม่ มหาวิทยาลัย ต้องผลิตคน ผลิตความเป็นเลิศ เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงต้องดำเนินการส่งเสริมและผลักดันร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสหกรรม ตลอดจนภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยการพลิกโฉมมหาวทิยาลัยต้องเกิดการบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ ที่ผ่านมาโครงการได้นำร่องไปที่มหาวิทยาลัยภาครัฐ และจะขยายสู่มหาวิทยาลัยเอกชนในอนาคตต่อไป โดยเมื่อ 11 มกราคมที่ผ่านมามติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเพื่อการอุดมศึกษา” ทำให้สามารถผลักดันส่วนงาน กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสามารถพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในวันนี้ สู่การนับหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาที่ทัดเทียมในระดับสากล

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) เห็นผลงานที่ชัดเจนในส่วนของการผลักดันเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก มุ่งการพัฒนามาตรฐานการวิจัย ศักยภาพบุคลากร หน่วยงานและศูนย์ภายในมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศระดับโลก และเกิดความร่วมมือกับเครือข่ายในระดับนานาชาติ มีผลงานด้านงานวิจัยออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งถือว่าสร้างผลงานได้เกินเป้าหมายที่โครงการฯ ตั้งไว้
ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เดินหน้าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ทั้ง อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา พร้อมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลงานวิจัย เกิดการส่งต่อสู่ภาคสังคม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผลงานระดับวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติผ่านโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปแล้วหลายโครงการ อาทิ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา และศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้ง 2 ศูนย์ดำเนินงานควบคู่โครงการพลิกโฉมฯ โดยวัดผลจากการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดอันดับและความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติจากการวัดผลเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ศ.ดร.สุจิตรา กล่าวอีกว่า โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เดินหน้าการวิจัยและนวัตกรรมสู่นานาชาติ พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกผ่านผลงานวิจัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ เกิดการสร้างเครือข่ายร่วมงานกับนานาชาติ ผ่านงบประมาณสนับสนุน 44,054,000 บาท จากกองทุน ววน. (สกสว.) ผลงานโครงการพลิกโฉมเดินหน้าไปกว่า 80 – 90 เปอร์เซ็นต์ วัดจากผลงานความสำเร็จโครงการ กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่ชัดเจนและตัวชี้วัดที่ได้กำหนดมาตรฐานโครงการ กิจกรรมที่สำคัญของโครงการฯ ประกอบด้วย 1. การรับรองมาตรฐานหลักสูตร 2. การสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 3. การสร้างคนร่วมมือวิจัยและการสอนกับเอกชน 4. การสนับสนุนการรับรองมาตรฐานงานวิจัย 5. การจัดการ Innovation Day 6. การสนับสนุนรางวัลนักวิจัย สิ่งสำคัญในการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งการดำเนินงานทั้งในระดับนานาชาติ และองค์กรเครือข่ายในประเทศ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนและในระดับนานาชาติ


ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University

ตั้งแต่ปี 2563 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปฏิรูประบบการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่ ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคม ผ่านการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research)
2. กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology& Innovation)
3. กลุ่มที่มุ่ งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community)
4. กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนา (Moral & Intellectual)
5. กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะทาง(Specialized& Professional)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad