พม. เร่งตั้งศูนย์ One Stop Service ตำบล จ.แพร่ เพิ่มอีก 2 แห่ง ช่วยเหลือกลุ่มเปราะ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

พม. เร่งตั้งศูนย์ One Stop Service ตำบล จ.แพร่ เพิ่มอีก 2 แห่ง ช่วยเหลือกลุ่มเปราะ


เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 10.30 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลหนักธรรม อําเภอหนองม่วงไข่ พร้อมทั้งมอบเงินงบประมาณสนับสนุนผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มอบป้ายโครงการ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ จังหวัดแพร่ มอบอาหารเสริมสําหรับเด็กในครอบครัว พ่อ-แม่ เลี้ยงเดี่ยว และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จํานวน 200 ครัวเรือน นอกจากนี้ ได้เปิดโรงเรียนครอบครัวตําบลตําหนักธรรม อีกทั้งเยี่ยมชมการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตําหนักธรรม จากนั้น ได้เดินทางไปเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลน้ำเลา อําเภอร้องกวาง พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จํานวน 100 ครัวเรือน และมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จํานวน 20 ครัวเรือน นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลน้ำเลา กลุ่มอาชีพสตรี และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำเลา


นางพัชรี
กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้ดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งขจัดความยากจนและลดความเหลือมล้ำ พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เร่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึง

สิทธิและสวัสดิการสังคมต่างๆ ของภาครัฐ อย่างครอบคลุม และได้รับการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลทั้งสองแห่ง จะเป็นการยกระดับการทำงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการภายใต้การให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นศูนย์กลางบูรณาการความช่วยเหลือสำหรับการให้บริการสวัสดิการสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัยในพื้นที่อีกด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น