พม. จัดกิจกรรมสานพลังเครือข่าย ร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (Gender Fair) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

พม. จัดกิจกรรมสานพลังเครือข่าย ร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (Gender Fair)

(ขอบคุณภาพจาก สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวง พม.มุ่งมั่นประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม) ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

ดังนั้น กิจกรรมฯ นี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงพลังและ เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายต่าง ๆ นำเสนอผลการดำเนินงานและการประกอบกิจการ ที่คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นรูปธรรม ในสังคมและประชาชนรับรู้ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และกระตุ้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วมขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม รวมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/องค์กรตัวอย่างซึ่งประกอบกิจการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ กิจกรรมเป็นรูปแบบนิทรรศการนำเสนอผลงานหรือออกร้านผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้ชื่อ “Gender Fair” (โดยทุกเครือข่ายจะมีประเด็นสื่อสารเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศร่วมกัน) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป (เน้นเด็กและเยาวชน) จำนวน 300 – 500 คน

พิธีเปิดกิจกรรมฯ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 
 
ณ บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ)

15.30 - 16.00 น. ลงทะเบียน

16.00 - 16.10 น. รับชมวิดิทัศน์และการแสดง “แตกต่าง = ไม่แตกต่าง: We’re Different We’re The Same”

16.10  - 16.20  น. Gender Talk ช่วงที่ 1 : สังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ...เริ่มต้นที่เรา

โดย ศิลปิน/ผู้มีชื่อเสียง/Influencer

16.20  - 17.30 น. 1.) พิธีเปิดงานพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์)

2.) กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) และผู้บริหารหน่วยงานเครือข่าย

17.30 - 18.00  น. Gender Talk ช่วงที่ 2 : พลังเครือข่ายร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

โดย 1.) อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางจินตนา จันทร์บำรุง)

2.) รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การ UN Women (คุณซาร่าห์​ นิปส์)

3.) ผู้แทนภาคพื้นการท่องเที่ยวอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและอินโดจีน

(คุณณัฐินีฐิติ ภิญญาปิญชาน์ : เจ้าของเพจทรานส์ทาเลนส์)

4.) ศิลปิน/ผู้มีชื่อเสียง/Influencer

18.00  - 19.00 น. รับชมการแสดงจากเยาวชน ศิลปินรับเชิญและร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล พร้อมเยี่ยมชมบูธผลงานจากภาคีเครือข่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มสื่อสารองค์กร สค.โทร 02 659 6776 
Email: pr.dwf123@gmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น